Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

vỀ viỆc tăng cưỜng và đỔi mỚi công tác dÂn vẬn trong cơ quan hành chính nhà nưỚc, chính quyỀn các cẤp trong tình hình mỚi

Công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước những năm qua được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật; đặc biệt việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận. Ngày 14 tháng 8 năm 2001, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 42/2001/CT-UBND “Về tăng cường công tác dân vận” góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận, ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân tỉnh nhà.

Tuy nhiên, công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc thực hiện công tác dân vận ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa kịp thời, hiệu quả thấp; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, vẫn còn tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; sự phối hợp giữa một số cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ, công chức viên chức trong thực thi công vụ còn thiếu sâu sát, chưa lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thái độ tác phong làm việc còn nhiều hạn chế gây khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, để phát huy tốt các kết quả đạt được đồng thời khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thời gian qua về công tác dân vận chính quyền; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức trong quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

3. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2138-QĐ/TV ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

4. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách, các quy định của ngành, địa phương liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Tập trung giải quyết kịp thời bức xúc kiến nghị của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như: Đất đai xây dựng thuế hải quan, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường... Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy định của ngành, địa phương về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân (trọng tâm là bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương chính sách quan trọng); Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về ban hành Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

7. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo các Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”.

8. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. UBND các cấp thành lập (kiện toàn) Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị phân công 01 đồng chí lãnh đạo, 1-2 cán bộ, 01 phòng (văn phòng) phụ trách công tác dân vận. Hàng năm tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác dân vận các cơ quan nhà nước chính quyền các cấp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ các nội dung chỉ thị này, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh) kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến nhân dân, qua hệ thống tổ chức chính quyền và các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Nghệ An, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Dân vận TW (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch TTr UBND tỉnh (h/c);
- Các Sở, Ban, Ngành; Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh; TT công báo;
- Lưu: VT, TH (Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Lê Xu
ân Đại