Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/1998/CT-UB

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 năm 1998 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ ĐI HỌC

Thời gian vừa qua, cán bộ, công chức các Sở ban ngành, UBND các quận, huyện đã có nhiều cố gắng trong việc tham dự các lớp học, khoá học về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước và các chương trình học khác để tự nâng cao kiến thức, phục vụ và đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, đặc biệt là quản lý đô thị đối với thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc đi học của cán bộ, công chức, trong đó có lãnh đạo của một số ngành, địa phương không được bố trí khoa học, hợp lý, không theo quy hoạch, kế hoạch cụ thể, do đó đã làm ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các ngành, địa phương, đồng thời làm ảnh hưởng đến sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.

Để chấn chỉnh tình trạng trên đây, góp phần bảo dảm kỷ cương hành chính và hiệu quả trong việc quản lý, điều hành của các ngành, địa phương, UBND thành phố chỉ thị:

1/ Giám đốc các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện cần phải chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm đối với đội ngũ cán bộ, công chức do mình quản lý và bố trí, sắp xếp thời gian để cán bộ, công chức tham dự các khoá học một cách hợp lý trên nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác chuyên môn của ngành, địa phương. Kế hoạch đưa đi đào tạo của ngành, địa phương phải được báo cáo với UBND thành phố (thông qua Ban Tổ chức chính quyền thành phố) ngay từ đầu năm.

2/ Từ nay trở đi, việc đi học với hình thức học tập trung từ ba tháng trở lên đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng (hoặc tương đương) trở lên của các Sở ban ngành, UBND các quận, huyện phải được Giám đốc Sở ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện báo cáo (bằng văn bản) với UBND thành phố và chỉ được cử cán bộ đi học sau khi có ý kiến đồng ý (bằng văn bản) của UBND thành phố.

3/ Việc đi học tập trung từ một tháng trở lên đối với Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở ban ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố.

Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị này

.

 

Nơi nhận:
- TVụ TU (để b/c);
- TT HĐND (để b/c);
- CT, PCT UBND;
- Các Sở ban ngành;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, PVP;
- Lưu VT, TH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Bá Thanh