Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, giảm các loại cây có giá trị kinh tế thấp được thực hiện theo đúng định hướng; phát triển các loại vật nuôi chủ lực như heo, gà theo hướng chăn nuôi trang trại; diện tích nuôi trồng thủy sản tiếp tục được mở rộng và chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tập trung nuôi thâm canh, bán thâm canh đối với các loài có giá trị kinh tế cao;… Đã hình thành vùng chuyên canh với những cây nông nghiệp mang lại sản lượng và giá trị kinh tế cao với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp phát triển một số mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ tại các vùng trái cây đặc sản VietGAP, GlobalGAP như bưởi Tân Triều (huyện Vĩnh Cửu); vùng chôm chôm VietGAP (xã Bình Lộc, TP Long Khánh); vùng sầu riêng VietGAP (huyện Long Thành)… Tuy nhiên, số lượng sản phẩm chưa nhiều, chất lượng sản phẩm chưa cao, còn mô hình sản xuất hiệu quả chưa bền vững, mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế, nhất là sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Để cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nội dung, gii pháp sau:

1. Nhiệm vụ chung

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10/12/2020 và Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 10/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 4162/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2030.

b) Tích cực cải thiện các chỉ tiêu về môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đy khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp phát trin. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các chương trình của UBND tỉnh trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp, khuyến khích thành lập và phát triển doanh nghiệp nông nghiệp tại địa phương, có kế hoạch mời gọi, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là các doanh nghiệp có tiềm lực khoa học công nghệ và tài chính đđầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ với các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh;

c) Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác vận động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón hữu cơ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nông nghiệp...; quản lý chặt chẽ vật tư nông nghiệp, nhất là ging, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong nông nghiệp; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phm hàng nông sản, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm, kháng sinh không đúng quy định;

- Đẩy mạnh triển khai chương trình và chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn;

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 tỉnh Đồng Nai.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm
hữu cơ và sản phẩm hữu cơ khác thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ tiêu thụ thông qua các kênh phân phối; phát triển thị trường nông sản sạch, nông sản an toàn; phối hợp tổ chức các hoạt động kết ni cung cầu nông sản...;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác lựa chọn, mời doanh nghiệp tham gia liên kết cung cấp vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ tại các mô hình.

c) Sở Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, trên địa bàn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới dạng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc đối với các nông sản hữu cơ của tỉnh;

- Đề xuất các đề tài, dự án khoa học công nghệ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất phân bón hữu cơ; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ để nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ cũng như chế biến các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu triển khai xây dựng ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

đ) Các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Naicác đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện tt Chỉ thị, Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2030.

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể có kế hoạch và thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức quán triệt thực hiện Chthị, Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2030; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

g) Giao UBND các huyện, thành phố

- Xác định và cập nhật các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030;

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất cho nông dân; xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ trên địa bàn để nâng cao chất lượng, giá trị đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành tổ chức thực hiện đđảm bảo đạt chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo Quyết định phê duyệt kế hoạch UBND tỉnh đặt ra;

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện. Định kỳ vào ngày 25/11 hàng năm, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để kịp thời chỉ đạo, xử lý./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Phi