Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHI ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và căn cứ tình hình thực tế của địa phương; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; đồng thời, quyết định cho học sinh, học viên, sinh viên tạm nghỉ học hơn 02 tháng để phòng chống dịch COVID-19.

Qua theo dõi, chỉ đạo, UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực tích cực của ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; góp phần đem lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của toàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 15/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, nhằm sớm ổn định tình hình dạy và học, đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch thời gian năm học 2019-2020; trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19; cụ thể:

a. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 27/4/2020.

b. Học sinh tiểu học và trẻ mầm non; sinh viên các trường đại học, cao đẳng đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.

2. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID -19; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ và nghiêm túc các giải pháp:

a. Thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học trước khi tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại; đồng thời, duy trì thường xuyên công tác vệ sinh trường, lớp sau mỗi buổi học, ngày học. Đảm bảo trường sạch, lớp sạch, thông thoáng, ký túc xá sạch, xe đưa đón sạch; đảm bảo đủ nước sạch, xà phòng rửa tay (dạng nước), sát khuẩn tay nhanh cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

b. Thực hiện giãn cách trong trường học: lớp với lớp, giáo viên với giáo viên; bố trí chỗ ngồi phù hợp, học sinh ngồi cách nhau ít nhất 1mét; ra chơi trong lớp, đi về theo lớp, phụ huynh tuyệt đối không được vào trường để đưa đón học sinh, học viên, sinh viên.

c. Không tổ chức dạy thêm, học thêm, không tổ chức bán trú, không tổ chức chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, không tổ chức họp toàn thể hội đồng giáo viên... Các hoạt động giáo dục chỉ được tiến hành ở từng lớp học.

d. Toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên bắt buộc phải đeo khẩu trang trong thời gian có mặt tại trường, lớp; được đo thân nhiệt trước khi vào trường, lớp.

e. Kiểm soát chặt chẽ học sinh, học viên, sinh viên từ vùng dịch về địa bàn; phát hiện kịp thời và báo ngay cho cơ quan y tế về trường hợp nghi ngờ, trường hợp có dấu hiệu bị bệnh để phòng, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

g. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh, học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19: không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến trường và nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe nhằm góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường phối hợp, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục; kiên quyết xử lý và xem xét, đề nghị xử lý đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung chỉ đạo nêu trên.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khi tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ; tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức hoặc chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội - đoàn thể tỉnh phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục - Đào tạo và các địa phương trong việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại; nhằm hạn chế tối đa tình trạng học sinh, học viên, sinh viên bỏ học vì gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các bậc phụ huynh hãy đồng lòng, chung tay cùng chính quyền và ngành giáo dục - đào tạo trong việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại bằng các việc làm thiết thực: giáo dục, nhắc nhở việc thực hiện và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho con, em mình khi đi học trở lại (khẩu trang, nước sát khuẩn...), theo hướng dẫn của ngành Y tế và ngành Giáo dục - Đào tạo về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chấp hành nghiêm túc việc giãn cách và đeo khẩu trang khi đưa, đón con, em nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

7. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các hội - đoàn thể tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Báo BĐ, Đài PTTH Bình Định;
- Lãnh đạo VP + CV;
- Lưu: VT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Than
h