Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2007/CT-BNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP, KỸ THUẬT TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Nước là tài nguyên tái tạo nhưng hữu hạn trong khi nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế đều tăng lên, tình trạng hạn hán khan hiếm nước ngày càng phổ biến và mở rộng. Chi phí đảm bảo nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng không nhỏ. Để đảm bảo đủ và ổn định nhu cầu nước tưới cho cây trồng, giảm chi phí sản xuất, cần thiết phải áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, triển khai rộng rãi các mô hình sử dụng nước tiết kiệm (giống, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật tưới). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, các cấp và địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt ưu tiên đối với các cây trồng lợi thế của địa phương. Đối với những vùng trồng lúa nước thường xuyên khó khăn nước tưới kiên quyết chuyển sang trồng cây khác sử dụng ít nước;

b) Thường xuyên liên hệ với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu để tiếp thu và triển khai áp dụng các giống cây trồng mới có khả năng chịu hạn cao, sử dụng ít nước;

c) Quản lý chặt chẽ nguồn nước, tiếp tục kiên cố hoá kênh mương, thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống công trình theo quy định, không để hiện tượng thất thoát nước hoặc lấy nước tràn lan gây lãng phí. Lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật, công nghệ, giải pháp tưới tiết kiệm nước đối với các loại cây trồng phù hợp với trình độ, tập quán ở địa phương. Riêng đối với lúa nước và một số cây lương thực, thực phẩm áp dụng theo Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 174 – 2005 Quy trình tưới tiêu nước cho cây lương thực và thực phẩm;

d) Hướng dẫn bà con nông dân dịch chuyển thời vụ, lịch gieo trồng phù hợp với đặc điểm giống cây mới và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình áp dụng.

2. Các Viện, Trường tăng cường nghiên cứu khoa học, đề xuất các mô hình sản xuất áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm, thích hợp với đặc điểm thời tiết, nguồn nước ở từng vùng sinh thái. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương thuộc địa bàn, phổ biến các kết quả nghiên cứu, hướng dẫn kỹ thuật và triển khai áp dụng các sản phẩm nghiên cứu, đảm bảo hiệu ích kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt kỹ thuật thâm canh cây trồng có giá trị kinh tế cao.

3. Vụ Khoa học Công nghệ tổng hợp các kết quả đã nghiên cứu những năm qua và tuyên truyền phổ biến kỹ thuật sử dụng nước tiết kiệm; nghiên cứu và ưu tiên xét chọn các đề tài nghiên cứu khoa học, các quy chuẩn liên quan đến biện pháp tiết kiệm nước.

4. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng kết, đánh giá các mô hình sản xuất, kỹ thuật công nghệ tưới tiết kiệm nước và hướng dẫn Trung tâm khuyến nông các tỉnh để áp dụng phù hợp với điều kiện ở từng địa phương. Xây dựng các mô hình sản xuất tưới tiết kiệm nước tại các địa phương theo hướng tập trung cho cây trồng giá trị kinh tế cao.

5. Cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Cục Trồng trọt chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng báo cáo Bộ trưởng.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát