Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Hiện nay, tình hình nắng nóng, thời tiết khô hanh trên địa bàn tỉnh, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cao. Ngày 25/9/2019, trên địa bàn phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả (Tiểu khu 177) đã để xảy ra cháy rừng, gây thiệt hại về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến nhân dân.

Để phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng trong mùa khô hanh, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường thiên nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương:

- Tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, trong đó tập trung vào xây dựng triển khai phương án huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần trong trường hợp xảy ra cháy rừng. Kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, xác định rõ các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn theo mức độ kiểm soát của chủ rừng, thôn, xã, huyện.

- Chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội rà soát quy chế phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, các khu rừng trọng điểm trên địa bàn đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR; quản lý chặt chẽ hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật, có tính răn đe cao.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường và phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, phát hiện các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan và cơ sở trong việc để xảy ra các vi phạm, đồng thời yêu cầu khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ để nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa tin thông tin cảnh báo và dự báo cháy rừng, nhất là thời gian cao điểm và các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

4. Các Sở, ngành trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm và các địa phương.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan và các Chủ rừng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo số điện thoại: 0912.380.607; 0972.322.865; 0906.128.119; 0973.612.632 để phối hợp và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

6. Trung tâm Truyền thông tỉnh dành thời lượng phù hợp hàng ngày để thông báo, tuyên truyền cảnh báo về phòng cháy, chữa cháy rừng trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Cục Kiểm lâm (báo cáo);
- Tổng cục Lâm nghiệp (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện, thị, thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- TT Truyền thông Tỉnh (đưa tin);
- V0-4, các chuyên viên TH VP UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NLN3 (10b)-CĐ 01/9).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng