Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

Để tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết là Tổng điều tra) theo đúng quy định hiện hành và phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Trung ương,

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc Tổng điều tra và đề nghị hợp tác trong việc điều tra.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để triển khai có hiệu quả, đúng quy định các nội dung của cuộc Tổng điều tra và chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho cuộc Tổng điều tra.

- Bố trí công việc để cán bộ được cử tham gia Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp làm việc liên tục trong suốt thời gian từ khâu chuẩn bị triển khai điều tra đến khi kết thúc Tổng điều tra.

Các ngành có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc tại địa bàn được phân công phụ trách, đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra được tiến hành thuận lợi, đúng tiến độ và đạt kết quả.

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các cấp:

2.1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện các kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, đảm bảo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức có kết quả hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và tập huấn nghiệp vụ điều tra…; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng kế hoạch; chỉ đạo công tác phúc tra trên địa bàn tỉnh và xử lý, tổng hợp kết quả điều tra báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2.2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Ban Chỉ đạo, điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; chỉ đạo và phối hợp với Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn tiến hành điều tra theo đúng phương án, biểu mẫu; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc; đồng thời triển khai công tác phúc tra và tổng hợp nhanh kết quả điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp trên.

2.3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp từ tỉnh đến huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn phải đề cao trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo cụ thể về mặt chuyên môn, đồng thời thường xuyên báo cáo với cấp ủy, chính quyền những khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết, tạo điều kiện cho cuộc Tổng điều tra được tiến hành thuận lợi, đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh về Tổng điều tra; xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến Tổng điều tra.

- Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra tại địa phương từ bước chuẩn bị đến khi kết thúc Tổng điều tra; phân công các phòng, ban chức năng bố trí cán bộ kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ sở đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tích cực, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra; tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động các đối tượng điều tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin theo yêu cầu của Tổng điều tra và bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tạo điều kiện và chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện cuộc Tổng điều tra được thuận lợi; bố trí hội trường giúp Ban Chỉ đạo huyện, thành phố để tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ở các cấp.

4. Sở Xây dựng phối hợp với Cục Thống kê tỉnh: Hướng dẫn; thu thập, tổng hợp và xử lý các nội dung chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện Tổng điều tra theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi quản lý của mình.

Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ an toàn cho Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh và theo hướng dẫn của Bộ Công an.

6. Các sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng căn cứ Kế hoạch triển khai cụ thể của Ban Chỉ đạo ở từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chi tiết về thời gian, địa điểm, hình thức, nội dung, đối tượng… đảm bảo việc tuyên truyền, phổ biến phải dễ hiểu, rộng khắp nhằm vận động mọi người dân tham gia hưởng ứng tích cực cuộc Tổng điều tra.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp và trong quá trình triển khai điều tra tại cơ sở.

7. Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê tỉnh: Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học.

8. Ban Dân tộc phối hợp với Cục Thống kê tỉnh: Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

9. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê tỉnh: Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về lao động và việc làm.

10. Các đối tượng và đơn vị thuộc diện được điều tra có trách nhiệm cung cấp thông tin và chỉ đạo cho bộ phận nghiệp vụ liên quan phối hợp với điều tra viên kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung, yêu cầu của phiếu điều tra.

11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, các ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra; đảm bảo mọi người dân đều hiểu rõ và tự giác tham gia thực hiện cuộc Tổng điều tra.

12. Cục Thống kê tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn toàn tỉnh; thành lập tổ hỗ trợ công nghệ và thiết lập các đường dây nóng phục vụ Tổng điều tra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra, đặc biệt là khâu phỏng vấn thu thập thông tin trực tiếp tại hộ bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng…; đảm bảo kinh phí, phiếu điều tra và các điều kiện vật chất khác kịp thời, đầy đủ phục vụ cho cuộc Tổng điều tra, đảm bảo thống nhất, đồng bộ cuộc Tổng điều tra vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Thống kê tỉnh) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Thống kê;
(Ban Chỉ đạo Tổng điều tra
dân số và nhà ở Trung ương) Báo
- Thường trực Tỉnh uỷ; cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội địa phương;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TQ;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Đài PT và TH TQ, Báo Tuyên Quang;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng: TH, VX;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang