Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Trong những năm qua, công tác quản lý đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được thực hiện đúng quy định làm cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất được tăng cường, tình trạng xây dựng nhà không phép được kiểm soát, xử lý kịp thời; nguồn thu từ đất đai ngày càng tăng, góp phần đáng kể trong tổng thu ngân sách của tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; việc quản lý thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện chưa được nghiêm túc; quỹ đất công chưa được thống kê đầy đủ và quản lý chặt chẽ; việc tách thửa, chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng nhà, công trình trái phép trên đất nông nghiệp (nhất là những nơi đã công bố dự án Nhà nước thu hồi đất) vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi; công tác chỉnh lý biến động đất đai chưa được thực hiện thường xuyên, việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) còn nhiều vướng mắc; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về việc quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư...; việc tách thửa, tách khẩu, tách hộ, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật dưới nhiều hình thức nhằm lợi dụng chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng còn xảy ra ở nhiều nơi nhất là tại các khu vực được quy hoạch phát triển đô thị, phát triển công nghiệp (như thành phố Lào Cai, Bảo Thng, Sa Pa, Bát Xát).

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về đất đai; đồng thời thường xuyên rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc hết hiệu lực.

b) Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân, tổ chức và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh

c) Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải pháp tích tụ, tập trung đất đai đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; thời gian thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 10/3/2018.

d) Hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (giai đoạn 2016-2020) trình Chính phủ phê duyệt; thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các huyện, thành phố và các đối tượng sử dụng đất; rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, xong trước 15/4/2018.

đ) Tổ chức thực hiện tốt các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trên cơ sở Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiến hành xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo, công khai các trường hợp vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Bộ Tài nguyên Môi trường.

g) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kế hoạch tổng rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh (tập trung tại đô thị huyện Sa Pa, thành phố Lào Cai, các khu, cụm công nghiệp, thương mại, đất các dự án đầu tư của các doanh nghiệp, đất giao sau cổ phần hóa, đất đấu giá) báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/03/2018; tổ chức thực hiện kế hoạch hoàn thành trong Quý III/2018.

h) Liên quan đến việc triển khai dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Lào Cai: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, nghiêm túc thực hiện hoàn thành các nội dung UBND tỉnh giao tại Văn bản số 382/TB-VPUBND tỉnh ngày 27/10/2017. Trong đó: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại các huyện: Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố Lào Cai, định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh.

i) Hướng dẫn các huyện, thành phố:

- Thực hiện chặt chẽ quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; kiên quyết không thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác nếu không đủ điều kiện, không có trong kế hoạch sử dụng đất.

- Rà soát các trường hợp hết hạn thuê đất để thông báo cho chủ sử dụng đất, thực hiện thủ tục gia hạn hoặc thu hồi đất đối với các dự án không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư và công bố công khai theo quy định. Kiểm tra, rà soát xử lý đối với các trường hợp) đã cổ phần hóa nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

k) Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, những nội dung được UBND tỉnh giao tại Chỉ thị này; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, đồng thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt những nội dung Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị nêu trên, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị nêu trên theo định kỳ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trưc ngày 30/11 hàng năm.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Chủ động thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nhất là đối với các cơ sở nằm trong kế hoạch bán đấu giá của tỉnh.

b) Rà soát, tổng hợp quỹ đất công tại đô thị, đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa sử dụng (nhất là quỹ đất của các công trình giao thông, các dự án đô thị), đất của các cơ quan, tổ chức không có nhu cầu sử dụng hoặc đã giải thể...; đề xuất với UBND tỉnh các chính sách, biện pháp quản lý, khai thác sử dụng và giao cho UBND cấp huyện, các cơ quan liên quan quản lý, tránh để lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Trong quý I/2018 phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thống nhất về Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách từ các khoản thu từ đất năm 2018.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí đầu tư cho công tác quản lý đất đai của địa phương, đảm bảo tối thiểu 10% nguồn thu từ đất.

3. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc rà soát, sắp xếp bộ máy, biên chế của các cơ quan quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng:

a) Rà soát, nâng cao chất lượng quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

b) Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và chỉ đạo UBND cấp huyện quản lý, kiểm soát cấp phép xây dựng, tránh tình trạng xây dựng trái phép, sai quy hoạch, chỉ cấp phép xây dựng khi hoàn thành thủ tục, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các thủ tục khác theo quy định.

c) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố trong việc giới thiệu địa điểm xây dựng, lập dự án đầu tư đảm bảo đúng các quy định về xây dựng, đúng pháp luật về đất đai.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, quản lý diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa và việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi thực hiện dự án đầu tư nhất là đối với các dự án thủy điện, khoáng sản.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát lại toàn bộ quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và việc chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng sang mục đích khác theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư; phân loại các trường hợp sử dụng vi phạm pháp luật đất đai, có biện pháp chấn chỉnh; đề xuất hình thức xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Yêu cầu thời gian thực hiện xong trong Quý II/2018.

6. Thanh tra tỉnh:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai tại cấp huyện, tập trung các địa bàn trọng điểm như thành phố Lào Cai, Sa Pa, Bảo Thắng, Bát Xát; các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những dự án phải bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư lớn trên địa bàn.

b) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã giải quyết triệt để đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tránh các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

7. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng đất.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân, tổ chức và doanh nghiệp để thực hiện các dự án, sản xuất kinh doanh; tham mưu báo cáo của UBND tỉnh theo những nội dung Bộ Tư pháp yêu cầu tại Văn bản số: 148/BTP-PLDSKT ngày 16/01/2018 để gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30/4/2018

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật đất đai; công khai, quản lý thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Phối hợp với Sở Tư Pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân, tổ chức và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

c) Tổ chức rà soát, thống kê, tổng hợp đề xuất hướng xử lý đối với quỹ đất công tại đô thị, quỹ đất công ích, đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng; đất đã giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng lãng phí, sai mục đích, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đất đã giải phóng mặt bằng... thời gian thực hiện, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/4/2018.

d) Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ ngày trước 01/7/2014; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, đề xuất biện pháp khắc phục để thực hiện dự án, công trình đầu tư. Thời gian thực hiện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/4/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước 30/5/2018.

đ) Rà soát các tồn tại, vướng mắc trong công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn, đặc biệt đối với GCNQSDĐ đã ký nhưng chưa được phát đến chủ sử dụng đất; tổng hợp, phân loại đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh việc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định và hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ theo nhu cầu của người sử dụng đất. Báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết trước 30/5/2018.

e) Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, làm nhà trên đất nông nghiệp...

Lập đầy đủ hồ sơ đối với các trường hợp vi phạm, báo cáo UBND cấp huyện xử lý theo quy định. Địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm mà không xử lý thì Chủ tịch cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật; Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật.

đ) Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong đó đặc biệt chú trọng nguyên tắc công khai, minh bạch.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân theo quy định tại khoản 5, Điều 199, Luật Đất đai.

9. Công an tỉnh:

Yêu cầu Công an các huyện, thành phố chỉ đạo Công an cấp xã tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, hạn chế việc tách, nhập khẩu, tách hộ tại các khu vực đã công bố quy hoạch, đã có kế hoạch thu hồi đất.

10. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động, nghiêm túc triển khai có hiệu quả Chỉ thị này và báo cáo tình hình thực hiện 06 tháng/01 lần về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ TN&MT (b/c);
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Các Huyện ủy, Thành ủy TP Lào Cai;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP1,3;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH1,3, KT1, QLĐT1,2,3, KSTT1,2, NLN1, TNMT2.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong