Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 07/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày  21 tháng 03 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY PHÂN CÔNG XÉT DUYỆT NHÂN SỰ, CẤP HỘ CHIẾU VÀ THỊ THỰC CHO CB-CNVC VÀ CÔNG DÂN ĐI NƯỚC NGOÀI.

Căn cứ quy định của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công xét duyệt nhân sự, cấp hộ chiếu và thị thực đi nước ngoài (số 115/QĐ-TU ngày 31/12/1993) ;
Để bảo đảm thực hiện thống nhất quy định trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

1- Yêu cầu các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chính trong việc xét duyệt nhân sự, cấp hộ chiếu và thị thực đi nước ngoài (Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Công an thành phố, Sở Ngoại vụ thành phố) phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A.18) hướng dẫn các đơn vị, phòng ban trực thuộc triển khai thực hiện thống nhất nhiệm vụ được phân công cho cơ quan mình, bảo đảm thông suốt, chặt chẽ và kịp thời gian quy định (xem phần phân công trích trong Bản quy định).

2- Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế (kể cả các Công ty trách nhiệm hữu hạn, đơn vị tư doanh...), các cơ quan, văn phòng đại diện Công ty nước ngoài có nhu cầu cử người đi nước ngoài, nắm vững các quy định nêu trong quy định, chịu trách nhiệm soát xét về nhân sự, làm đầy đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định và gởi đến đúng các cơ quan chức năng được phân công xét duyệt để giải quyết các thủ tục.

3- Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc khó khăn cần phản ảnh, báo cáo và đề xuất ý kiến cho Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG XÉT DUYỆT NHÂN SỰ, CẤP HỘ CHIẾU VÀ THỊ THỰC ĐI NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

I- THÀNH ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRONG VIỆC XÉT DUYỆT NHÂN SỰ, CẤP HỘ CHIẾU VÀ THỊ THỰC XUẤT CẢNH.

1- Thường trực Thành ủy :

a- Chỉ đạo xét duyệt các đoàn của Đảng, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, các lãnh vực tôn giáo, báo chí, các đoàn văn hóa, nghệ thuật...

b- Xét duyệt nhân sự : Các đ/c Thành ủy viên, Trưởng, Phó các Ban Đảng, Đoàn thể, Hội quần chúng; Giám đốc các Sở và cơ quan ngang Sở ; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Quận ủy viên, Huyện ủy viên ; một số cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

2- Ủy ban nhân dân thành phố :

a- Ra quyết định đối với các đoàn và nhân sự đã được Thường trực Thành ủy chấp thuận.

b- Xét duyệt các đoàn thể kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật ; các cán bộ đi học tập và tham quan.

c- Xét duyệt nhân sự từ Phó Giám đốc Sở, cơ quan ngang Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện trở xuống.

3- Ban Tổ chức Thành ủy :

a- Trình Thường trực Thành ủy xem xét nhân sự ở mục 1 và làm văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân thành phố sau khi có ý kiến chấp thuận của Thường trực Thành ủy.

b- Được Ban Thường vụ Thành ủy ủy nhiệm xét duyệt nhân sự từ Trưởng, Phó phòng, chuyên viên trở xuống thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Hội quần chúng.

4- Ban Tổ chức chánh quyền thành phố :

Trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định cử cán bộ đi học tập và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.

5- Sở Ngoại vụ thành phố :

a- Cấp hộ chiếu công vụ cho cán bộ ở mục 1 ; các cán bộ khoa học kỹ thuật  đi dự Hội nghị học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ; các chức sắc Tôn giáo, phóng viên báo chí và một số trường hợp ở mục 2.

b- Đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc một số doanh nghiệp Nhà nước, Công ty tư nhân có vai trò trọng yếu đối với nền kinh tế quốc dân, được các cơ quan chức năng của Nhà nước có văn bản cử đi thì vận dụng khoản 2, điều 3 trong Hướng dẫn số 1601/NG-LS ngày 01/9/1993 của Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao ; và khoản 5, điều 6 trong Nghị định 48/CP ngày 8/7/1993 của Chính phủ.

6- Công an thành phố :

a- Có trách nhiệm thẩm tra, xác minh và có ý kiến về mặt an ninh đối với nhân sự được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài, gởi về Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, quyết định.

b- Xét duyệt và cấp hộ chiếu, làm thị thực xuất cảnh cho cán bộ, công nhân viên chức các Công ty trách nhiệm hữu hạn, các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh.

- Cán bộ, công nhân viên chức  của các Công ty trách nhiệm hữu hạn, các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh được cử đi công tác nước ngoài đều phải có ý kiến của cơ quan chủ quản cấp Sở hoặc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện (nếu trực thuộc quận huyện quản lý).

- Đối với công nhân viên chức làm việc ở các Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty, Ngân hàng nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn thành phố được cử đi nước ngoài đều phải có ý kiến của Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (là cơ quan quản lý các nhân viên này), gởi cho Công an thành phố để làm thủ tục.

- Đối với cán bộ là đảng viên đã nghỉ hưu có yều cầu đi nước ngoài để giải quyết việc riêng chỉ cần có ý kiến của cấp ủy địa phương (Quận, Huyện ủy). Công an thành phố xem xét và giải quyết theo Quyết định số 48/QĐ-CT ngày 28/2/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ.

7- Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A.18) :

Cấp hộ chiếu và thị thực xuất cảnh cho cán bộ, công nhân viên chức của các cơ quan Nhà nước, sau khi có phiếu xác minh của Công an thành phố và quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy.-