Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2007/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP , trong thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả được nâng cao; trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản về cơ bản được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực hiện tốt quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản, chưa thực hiện bán đấu giá theo quy định đối với tài sản thanh lý có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước ảnh hưởng đến việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản.

Để thực hiện nghiêm túc, thống nhất các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ; Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp; Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 và Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện việc bán đấu giá tài sản của Nhà nước thông qua tổ chức bán đấu giá tài sản theo đúng quy định, nhằm bảo đảm việc tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá tài sản Nhà nước để phòng ngừa tiêu cực, làm thất thoát tài sản Nhà nước.

- Kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm thông qua hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Thực hiện nghiêm việc chuyển giao và tổ chức bán đấu giá đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với tài sản thanh lý có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước khi chuyển đổi hình thức sở hữu phải thực hiện bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

- Việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo điều kiện được tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định; nghiêm cấm bán đấu giá quyền sử dụng đất khi chưa có quy hoạch được phê duyệt, chưa có quyết định thu hồi đất và chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Đối với tài sản bán đấu giá là khoáng sản, lâm sản khi tổ chức bán đấu giá phải quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng các loại giấy tờ, chứng từ, hoá đơn của cơ quan bán đấu giá và cơ quan quản lý tài sản để mua bán, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép.

- Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị tự tổ chức bán đấu giá tài sản trái với quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá, quản lý tài sản bán đấu giá là khoáng sản, lâm sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước. Các loại khoáng sản bị thu giữ chỉ được bán cho các đơn vị đầu tư chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính:

- Thực hiện và chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc xác định giá khởi điểm phù hợp với giá bán thực tế của tài sản bán đấu giá theo đúng quy định; tránh tình trạng phải định giá lại nhiều lần để phòng ngừa tiêu cực, làm thất thoát tài sản nhà nước.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã tham mưu với Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc xử lý tài sản của nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo đúng quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tư pháp:

- Tăng cường cán bộ, bảo đảm cơ sở vật chất cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để thực hiện tốt nhiệm vụ bán đấu giá tài sản tại địa phương.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đấu giá viên và cán bộ, công chức làm công tác bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý.

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định; thực hiện công khai, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia bán đấu giá theo đúng quy định, có biện pháp khắc phục ngay tình trạng người tham gia đấu giá liên kết dìm giá tài sản nhằm ngăn ngừa tiêu cực, làm thất thoát tài sản nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang