Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UB

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2005

 

CHỈ THỊ

V/V NGHIÊM CẤM MỌI TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CHĂN NUÔI GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN HẢI CHÂU, THANH KHÊ VÀ SƠN TRÀ

Trong giai đoạn đô thị hóa hiện nay và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Đà Nẵng, việc tồn tại các cơ sở chăn nuôi trong nội thành ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng, môi trường, cảnh quan đô thị và các ngành kinh tế khác. Mặc dù hiện nay các cơ sở chăn nuôi trong nội thành tuy đã được giảm đi phần lớn song chưa thật triệt để. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2005, nghiêm cấm tất cả các tổ chức, hộ gia đình cá nhân chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút) trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chăn nuôi và các hoạt động liên quan đến chăn nuôi như chế biến thức ăn, giết mổ gia súc, gia cầm... phải tuân thủ đúng theo quy hoạch và được sự thống nhất của Sở Thủy sản - Nông lâm thành phố Đà Nẵng.

2. Giao Chủ tịch UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà triển khai thực hiện và hoàn thành một số công việc sau trước ngày 01 tháng 7 năm 2005:

- Thống kê và gửi báo cáo về Sở Thủy sản - Nông lâm số lượng gia cầm của tất cả các hộ và cơ sở chăn nuôi hiện có trên địa bàn.

- Tổ chức họp và yêu cầu nhân dân cam kết thực hiện: không được xây dựng mới các cơ sở chăn nuôi gia cầm trên địa bàn của quận. Các cơ sở chăn nuôi gia cầm hiện có tiếp tục nuôi cho đến lúc xuất chuồng, tuyệt đối không được nhập mới gia cầm về nuôi để kết thúc việc chăn nuôi đúng theo thời gian quy định. Trong thời gian nuôi tạm thời này, các cơ sở chăn nuôi phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y và tuyệt đối không gây ảnh hưởng cho môi trường và cảnh quan đô thị.

3. Giao Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Y tế, Chi cục Thú y theo chức năng của mình thường xuyên kiểm tra và xử lý thích đáng các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm vi phạm các điều kiện về vệ sinh môi trường và vệ sinh thú y trong chăn nuôi.

4. Chủ tịch UBND các quận có tên tại Điểm 1 phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc tồn tại các cơ sở chăn nuôi gia cầm trên địa bàn của quận kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2005.

5. Giao Sở Thủy sản - Nông lâm phối hợp với sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang khảo sát chọn địa điểm để xúc tiến hình thành Khu chăn nuôi gia cầm tập trung, để chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2005 có ít nhất 01 khu chăn nuôi gia cầm tập trung làm cơ sở để cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chăn nuôi được tiếp tục phát triển.

6. Giao Sở Thủy sản - Nông lâm phối hợp với Sở Tài chính đề xuất chính sách hỗ trợ cho các chủ cơ sở chăn nuôi gia cầm trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà thực hiện di chuyển địa điểm chăn nuôi hiện tại đến địa điểm chăn nuôi tập trung hoặc chuyển đổi ngành nghề theo quy định của thành phố.

7. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường và các cá nhân liên quan triển khai thực hiện; mọi khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND thành phố để có hướng chỉ đạo xử lý.

 

 

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh