Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/CT-UB

Long Xuyên, ngày 11 tháng 03 năm 1994

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Trong những tháng cuối năm 1993, trên địa bàn Tỉnh An Giang đã xảy ra một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhân dân. Trước tình hình đó, ngày 22/1/1994 UBND Tỉnh đã tổ chức hội nghị với UBND các Huyện, Thị và thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh để bàn biện pháp phòng chống cháy nổ trong thời gian tới.

Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các vụ cháy, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị phải khẩn trương rà soát lại phương án, kế hoạch phòng chống cháy nổ của đơn vị, địa phương mình nhằm đảm bảo không để xảy ra cháy lớn và gây thiệt hại nghiêm trọng.

2. Sở VHTT, Báo An Giang, Đài phát thanh và truyền hình An Giang kết hợp chặt chẽ với lực lượng PCCC của tỉnh thường xuyên đưa các tin bài về công tác PCCC để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhằm nâng cao ý thức chủ động ngăn ngừa, phòng chống cháy có hiệu quả nhất.

3. Trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước phải xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, lực lượng này phải đảm bảo trực ca, trực chiến, đồng thời phải trang bị các phương tiện, dụng cụ PCCC tại chỗ cho các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng…. theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan PCCC.

4. Công an Tỉnh kết hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND 2 Thị xã Long Xuyên và Châu Đốc trong việc cải tạo, lắp đặt mới trụ nước chữa cháy trong địa bàn 2 thị xã Long Xuyên và Châu Đốc, đồng thời xây dựng các bến bãi phục vụ cho việc lấy nước của xe chữa cháy khi cần thiết.

5. Lực lượng Công an phải tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn về kỹ thuật an toàn PCCC trong các cơ quan, xí nghiệp và khu dân cư. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các nội quy, quy định về PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

6. Chủ tịch UBND các Huyện, Thị phải chỉ đạo cho UBND các phường, xã thị trấn xây dựng lực lượng PCCC trong từng khu vực dân cư. Phấn đấu các phường, xã trong tỉnh đều có đội PCCC nghĩa vụ, dân phòng. Lực lượng này được trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ chữa cháy cần thiết như máy bơm chữa cháy, bình chữa cháy các loại, thang, câu liêm, xà beng, xô múc nước…

7. Trong các khu vực dân cư nhất thiết phải có các bến hút nước cho máy bơm chữa cháy. Những nơi không làm bến hút nước được phải xây dựng các bồn, bể ao hồ chứa nước với khối tích ít nhất là 20m3 nước. Đồng thời trong các khu vực dân cư, các điểm tập trung đông người, các địa phương phải xây dựng kế hoạch, phương án chữa cháy cụ thể để kịp thời đối phó trong việc cứu chữa các vụ cháy xảy ra.

8. Việc phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm chung của toàn xã hội, vì vậy các đơn vị, địa phương phải tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về công tác PCCC bằng nhiều hình thức và nội dung thích hợp để mọi công dân biết và thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy định về PCCC, nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra.

9. Công an Tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện chỉ thị này và các kế hoạch trước đây của UBND Tỉnh. Kế hoạch thực hiện của các đơn vị, địa phương gởi về Công an Tỉnh để tập hợp báo cáo UBND Tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở, Ban ngành
- UBND các Huyện, Thị;
- Lưu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Hồng