Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ NGĂN NGỪA LẠM SÁT CON GIỐNG

Hiện nay, thức

Thành phố của chúng ta có nhiều loại con giống quí phải mất công phu gầy dựng nhiều năm mới có được.

Để đảm bảo duy trì đàn con giống (heo, gà) sinh sản và thực hiện cho bằng được kế hoạch chăn nuôi của thành phố trong năm 1977, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ

2.- Trước mắt, trong tình hình thức ăn gia súc còn có khó khăn, các công ty phân phối thức ăn gia súc phải nắm chắc và ưu tiên phân phối để đảm bảo duy trì đàn heo giống (heo đực giống, heo nái sinh sản, heo hậu bị giống), đàn gà giống đã có trong Thành phố. Các cửa hàng bán thức

5.- Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, các cơ quan thông tin tuyên truyền cần tiến hành vận động cán bộ công nhân viên chức, chiến sĩ, nhân dân góp sức cùng Nhà nước duy trì và phát triển chăn nuôi đặc biệt là hết sức bảo vệ heo, gà giống.

 

 

Nơi gởi :
-TT TU
-VP TU
-Các anh UBND TP
-UBND các quận, huyện
-Các Sở, Ban, Ngành TP
-Các báo chí, Đài, VTTH
-Các cơ quan TW đóng trong TP
-Lưu - TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu