Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU, CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ, PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2019

Thực hiện Chỉ thị số 1848/CT-BNN-TCTL ngày 15/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ứng phó với mưa, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp thực hiện tốt Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, tỉnh Hòa Bình; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên; Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại hạn chế để triển khai năm 2019, hoàn thành trong tháng 4 năm 2019.

2. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình đê điều, thủy lợi; Kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn.

3. Khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ sửa chữa công trình thủy lợi, duy tu bảo dưỡng đê điều và các công trình đang thi công liên quan đến đê điều nhất là các công trình xử lý đột xuất, cấp bách:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thi công, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa công trình đê điều, công trình liên quan đến phòng, chống lụt, bão, nhất là các công trình xử lý đột xuất, cấp bách đang triển khai thi công, đảm bảo khối lượng, chất lượng, kỹ mỹ thuật, tiến độ, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống lụt bão, kịp thời đảm bảo an toàn mùa lũ bão năm 2019. Yêu cầu nhà thầu xây lắp phải chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn người, phương tiện, thiết bị, công trình,... trong suốt quá trình thi công.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình đê điều, các công trình thủy lợi trên địa bàn, phát hiện và khẩn trương xử lý các sự cố xong trước ngày 31/5/2019; phát hiện xử lý ngay giờ đầu các hư hỏng, sự cố đê điều phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ bão. Sử dụng ngân sách địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huy động mọi nguồn vốn hợp pháp khác để tu bổ, sửa chữa những công trình đột xuất, cấp bách bị hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo phòng chống thiên tai. Xây dựng phương án phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống khi thiên tai xảy ra.

4. Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong mùa lũ bão

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê, phát hiện các cống bị hư hỏng để sửa chữa. Đối với các cống yếu phải xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm phòng chống lụt bão, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

- Hoành triệt những cống qua đê xung yếu, chủ động phương án tưới, tiêu hỗ trợ cho việc hoành triệt cống.

- Giao các đơn vị quản lý cống dưới đê: Thực hiện nghiêm quy trình đóng mở cống dưới đê trong mùa lũ bão. Đối với cống mới xây dựng, các cống mới xảy ra sự cố, phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể và thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão theo phương châm "4 tại chỗ" để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Có quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các hư hỏng, sự cố.

5. Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về các loại hình thiên tai, kinh nghiệm, kiến thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả với bão mạnh, siêu bão. Đồng thời, xác định phòng, chống, ứng phó giảm thiểu thiệt hại thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, nhất là phương án phòng chống mưa lũ lớn trong nhiều ngày hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Tổ chức chỉ đạo kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ gây mất an toàn đê điều; xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến đối với từng tuyến đê trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ"; kiện toàn, chấn chỉnh, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng quản lý đê nhân dân hoạt động có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã, phường nơi có đê tổ chức lực lượng thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ bão.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án hộ đê; kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn. Phổ biến kinh nghiệm, bổ túc nâng cao kiến thức về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xong trước 31/5/2019.

- Ủy ban nhân dân các cấp và các Sở, Ban, ngành của tỉnh theo chức năng, chủ động triển khai các biện pháp thực hiện và phối hợp đảm bảo an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện có bão, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn.

- Căn cứ phương án hộ đê năm 2019, các huyện, thành phố chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư, thiết bị, phương tiện dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư, thiết bị phương tiện trong nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong trường hợp có sự cố xảy ra.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý sự cố trong mùa mưa lũ.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đê điều, phòng chống thiên tai

- Triển khai thực hiện nghiêm túc: Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 03/CT/TTg ngày 03/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 1848/CT-BNN-TCTL ngày 15/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019.

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo xử lý dứt điểm tình hình vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi trên địa bàn; lập kế hoạch, kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15/5/2019.

- Kiểm tra và chỉ đạo xử lý bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trong hành lang bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ trái phép gây mất an toàn đê kè và khả năng thoát lũ.

- Đẩy nhanh việc tổ chức thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; lực lượng quân sự tỉnh và lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh là lực lượng nòng cốt trong công tác hộ đê và tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức tốt diễn tập hộ đê phòng chống thiên tai năm 2019.

8. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền, đảm bảo mọi phương tiện tàu thuyền, đủ điều kiện an toàn về người, phương tiện mới được hoạt động.

9. Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình phối kết hợp với các ngành hữu quan thường xuyên phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tuyên truyền các phim tài liệu về phòng chống thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

10. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Chỉ thị này được phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia UWPSCTT & TKCN;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Trung tâm Khí tượng Thủy văn HB;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, các CVVPUBND, NNTN (BD80b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang