Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021; TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021-2022

Trong những năm qua, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (gọi chung là Kỳ thi), tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ngành giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy chế.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ngành giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp, tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu S Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức Kỳ thi; ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo thẩm quyền; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định về Quy chế thi; Quy chế tuyển sinh đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12. Chỉ đạo đảm bảo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021; tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại tỉnh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kỳ thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi theo quy định; bố trí điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, khoa học, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi tới tất cả các đối tượng có liên quan tham gia làm nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi.

Phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, nơi ăn, nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh ở tất cả các điểm thi; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh, trật tự tuyệt đối tại các điểm thi.

Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi bảo đảm Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật; ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra gian lận, tiêu cực, vi phạm quy chế, quy định pháp luật về thi.

2. Công an tỉnh bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại các điểm: Tổ chức thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi, nơi bảo quản đề thi, bài thi; tuyệt đối không để diễn ra tình trạng tập trung đông người xung quanh khu vực thi trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi.

3. Thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra Kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, trung thực, khách quan; không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy chế thi và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh phối hợp, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; quản lý thông tin liên lạc kịp thời, chặt chẽ; phổ biến những quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong công tác tổ chức thi, tuyển sinh.

5. Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh đảm bảo kịp thời, chính xác, đến tận tay đối tượng, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

6. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo doanh nghiệp vận tải và các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn việc vận chuyển đề thi, bài thi; phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới Kỳ thi.

7. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc phục vụ tốt nhất cho Kỳ thi; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

8. Ban Quản lý ATTP tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

9. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức Kỳ thi, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

10. Công ty Điện lực Bắc Ninh bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định, không để xảy ra mất điện tại các địa điểm thi, điểm in sao đề thi, quản lý bảo quản đề thi, bài thi và địa điểm chấm thi. 

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Kỳ thi; nắm bắt kịp thời, nhanh, chính xác dư luận về Kỳ thi và phản ánh đến cấp có thẩm quyền những vấn đề dư luận băn khoăn, để kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật.

12. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi; tăng cường tuyên truyền về Kỳ thi để đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại địa phương; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc tổ chức Kỳ thi.

13. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng đoàn viên, tình nguyện viên tham gia làm tốt công tác tuyên truyền về Kỳ thi; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ, hỗ trợ Kỳ thi; chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tham gia phối hợp với các lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để Kỳ thi diễn ra tốt nhất.

14. UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy chế, khách quan, trung thực, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm thi; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho thí sinh, người nhà thí sinh, cán bộ coi thi tham gia Kỳ thi tại địa phương; có phương án hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hoặc đi lại khó khăn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị và các ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- BBN, Đài PTTH BN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: NC, KTTH, Cổng TTĐT, LĐVP
;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang