Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bình Dương, ngày 14  tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020; Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi);

Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu bảo đảm Kỳ thi nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và tập trung chỉ đạo triển khai một số công việc sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quy chế thi và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh;

b) Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và những nội dung đổi mới của Kỳ thi đến học sinh và cha mẹ học sinh; phổ biến, quán triệt trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi; chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và tổ chức ôn tập cho học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi; hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, có trách nhiệm giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

c) Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, bảo đảm thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

d) Hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh ĐH, CĐ.

đ) Xây dựng phương án huy động đội ngũ, cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cho cán bộ, giáo viên tham gia.

e) Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; bố trí các nguồn lực thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi, bố trí các Điểm thi bảo đảm thuận lợi cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự; bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ, vệ sinh, y tế an toàn thực phẩm cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi tại các Điểm thi.

h) Tăng cường quán triệt quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi phải nắm vững và thực hiện đúng quy chế; điều động đúng, đủ số lượng cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi, phục vụ Kỳ thi; tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 bảo đảm công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục được chọn đặt Điểm thi có kế hoạch tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất (nếu cần thiết) và trang bị các thiết bị khác đáp ứng những điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi.

i) Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức Kỳ thi. Chỉ đạo thực hiện không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng dự thi với mục đích để xét tốt nghiệp THPT.

k) Tổng hợp tình hình tổ chức thi, kết quả của Kỳ thi báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.

2. Thanh tra tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và cử cán bộ có chuyên môn tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

3. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bảo vệ tốt Kỳ thi; chủ động xây dựng phương án phối hợp bảo vệ Kỳ thi từ khâu in sao đề thi, bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi, địa điểm chấm thi; bảo đảm an toàn giao thông; bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy để xử lí các vụ cháy nổ có thể xảy ra trong suốt thời gian Kỳ thi diễn ra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định về Kỳ thi, tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và nhân dân trong tỉnh; bảo đảm thông tin được thông suốt trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

5. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán, bảo đảm kinh phí tổ chức Kỳ thi theo quy định; Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc nhà nước cấp huyện cấp phát kinh phí đầy đủ, phục vụ kịp thời cho Kỳ thi.

6. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cử nhân sự tham gia Ban In sao đề thi; chỉ đạo các cơ sở y tế, trung tâm y tế cấp huyện cử cán bộ y tế hoặc thành lập các tổ công tác y tế phục vụ tại các Điểm thi, Ban Chấm thi; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian tổ chức thi; bảo đảm xử lý tốt các sự cố về sức khỏe cho giám thị coi thi, thí sinh tham dự Kỳ thi tại các điểm thi; Chỉ đạo các Trung tâm y tế cấp huyện hỗ trợ các Điểm thi trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 (xịt khử khuẩn, đo thân nhiệt...), bảo đảm an toàn phòng dịch cho thí sinh và lãnh đạo, giám thị coi thi tại các Điểm thi.

7. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm cho các tuyến giao thông được thông suốt; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải và các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi, tăng cường và bảo đảm các phương tiện giao thông phục vụ nhu cầu đi lại cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi.

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương

Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các đội thanh niên tình nguyện làm tốt công tác hỗ trợ thí sinh tại các Điểm thi, giới thiệu nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp thí sinh an tâm trong những ngày dự thi.

9. Bưu Điện tỉnh Bình Dương, Viễn Thông Bình Dương

Bảo đảm thông tin liên lạc trong thời gian tổ chức Kỳ thi và chuyển kịp thời các bưu kiện có liên quan đến công tác tổ chức thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

10. Công ty Điện lực Bình Dương

Chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm việc cung cấp điện liên tục trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi từ thời điểm tổ chức in sao đề thi, thời gian tổ chức coi thi, chấm thi; có phương án dự phòng bảo đảm nguồn điện phục vụ trong những ngày tổ chức Kỳ thi.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; huy động người dân hỗ trợ (nếu có thể) bố trí nơi ăn, nghỉ cho thí sinh ở xa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự Kỳ thi. Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu để có điều kiện tham dự Kỳ thi; không để một học sinh nào phải bỏ thi vì không có điều kiện đi lại; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đi lại, chỗ ở cho cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia làm công tác coi thi.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH
, HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan(12);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường ĐH, CĐ, Trung cấp trên địa bàn tỉnh(10
),
- Báo BD, Đài PTTH,
Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP, Dg, TH, HCTC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Thao