Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỞ RỘNG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; nhằm thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán của cá nhân kinh doanh; thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện thí điểm Đề án nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho các cá nhân kinh doanh nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Để mở rộng triển khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến đạt chất lượng và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, VNPT Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục Thuế và đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, đối chiếu dữ liệu quản lý thuế với dữ liệu về cá nhân kinh doanh mở tài khoản tại các Ngân hàng thương mại để động viên, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin trong việc nộp thuế theo phương thức điện tử tại tất cả các khâu từ truyền, nhận, đối soát dữ liệu, đến nộp thuế vào ngân sách nhà nước,...; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung nộp thuế điện tử, những lợi ích, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi mở tài khoản và đăng ký nộp thuế điện tử trên hệ thống thanh toán điện tử của các Ngân hàng thương mại.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phối hợp triển khai thực hiện nộp thuế điện tử của cá nhân kinh doanh, đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đem lại hiệu quả cao nhất; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh.

2. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo và hướng dẫn Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Đăng ký kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên toàn tỉnh với Cục Thuế tỉnh; thực hiện ký kết với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thỏa thuận thu ngân sách;

- Khẩn trương hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng tốt công tác triển khai nộp thuế điện tử; nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ mới trong việc thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và để áp dụng nộp thuế bằng phương pháp điện tử nói riêng, đảm bảo tiện ích, hiệu quả;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục liên quan đến thanh toán điện tử, nộp thuế điện tử; thực hiện rà soát, đối chiếu số thu thuế của cá nhân kinh doanh với số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước, kịp thời xử lý số thuế nộp thừa/thiếu cho người nộp thuế (nếu có); cung cấp chứng từ nộp thuế cho người nộp thuế (khi có yêu cầu); tổ chức tuyên truyền, tư vấn về những tiện ích của việc mở tài khoản tại ngân hàng; nghiên cứu triển khai các giải pháp khuyến khích cá nhân kinh doanh mở tài khoản, như chính sách hỗ trợ chi phí cho khách hàng nộp thuế điện tử,...

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, các Ngân hàng thương mại tiếp tục tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên toàn tỉnh, nhằm khuyến khích người nộp thuế tích cực tham gia.

4. VNPT Quảng Ngãi chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh để triển khai thực hiện nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên dịch vụ VNPT PAY khi hệ thống này đã đáp ứng yêu cầu nộp thuế điện tử.

5. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với Chi cục Thuế, các Phòng Giao dịch của các Ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tổ chức triển khai tốt việc triển khai mở rộng nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục Thuế (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Ngãi;
- Các sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh; VNPT Quảng Ngãi;
- Ngân hàng Nhà nước - CN Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (KT), TH, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, KT.bngoc106

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căn
g