Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Tỉnh Quảng Ninh là chiến trường ác liệt của thực dân Pháp và là một trong những trọng điểm đánh phá của đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc. Trong những năm qua, công tác rà phá bom mìn, vật nổ tồn đọng sau chiến tranh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, trong thời gian qua một số cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư lựa chọn đơn vị nhà thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ chưa chặt chẽ, không báo cáo, không phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ hoặc không tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ dẫn đến còn để sót bom đạn, vật nổ (hàng năm lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thu gom được với số lượng lớn bom, đạn trên địa bàn) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Để thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh; Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh; Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 về việc ban hành quy chuẩn Việt Nam 01:2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu:

1. Đối với chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý và thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh theo các nội dung sau:

1.1. Trong quá trình lập dự án đầu tư, chủ đầu tư liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được cung cấp đầy đủ thông tin xác định mặt bằng dự án đầu tư cần rà phá bom mìn, vật nổ; hướng dẫn về trình tự, thủ tục, nguyên tắc, quy định thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ. Chủ đầu tư thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ của dự án theo quy định của pháp luật.

1.2. Chủ đầu tư dự án phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, có uy tín theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, thi công rà phá bom mìn, vật nổ và thẩm định phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ; Quyết định phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ theo quy định hiện hành.

1.3. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng kế hoạch, thông báo bằng văn bản việc triển khai thi công rà phá bom mìn, vật nổ gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lập kế hoạch thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bom mìn vật liệu nổ từ dự án trình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phê duyệt trước khi tiêu hủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất quản lý công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2.1. Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước về quốc phòng, quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, thường xuyên cập nhật công khai thông tin hồ sơ, bản đồ khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện quản lý, theo dõi, giám sát các lực lượng tham gia rà phá bom mìn, vật nổ; phát hiện, xử lý, thu gom, tiêu hủy bom mìn, vật nổ trên địa bàn; hướng dẫn các chủ đầu tư về trình tự thủ tục nguyên tắc, quy định thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh.

2.2. Căn cứ hồ sơ lưu trữ bom mìn vật nổ còn tồn đọng sau chiến tranh, đối chiếu với mặt bằng dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra thông báo bằng văn bản các khu vực đang có bom mìn vật nổ..., cảnh báo để chủ đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt, yêu cầu bắt buộc, thực hiện trình tự hồ sơ rà phá bom mìn, vật nổ đã được hướng dẫn theo Nghị định số 18/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 195/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2.3  Xác nhận bằng văn bản số lượng bom mìn, vật nổ, phát hiện, xử lý, thu gom, tiêu hủy sau khi đơn vị thi công đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ; yêu cầu đơn vị thi công báo cáo bằng văn bản về kết quả thi công rà phá bom mìn, vật nổ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để cập nhật thông tin bổ sung vào hồ sơ bản đồ khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp.

2.4. Theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện công tác rà phá bom mìn vật nổ trên địa bàn tỉnh, định kỳ 6 tháng hàng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, cập nhật công khai thông tin thường xuyên hồ sơ, bản đồ khu vực đang có bom mìn vật nổ và các dự án đã được rà phá bom mìn vật nổ; thu thập và cập nhật bản đồ ô nhiễm bom mìn vật nổ trên địa bàn tỉnh do Bộ Quốc phòng lập để thống nhất quản lý trên địa bàn.

2.5. Tổ chức lực lượng công binh thu hồi vận chuyển, phá hủy các loại bom mìn vật nổ phát hiện được trên địa bàn tỉnh; kiểm tra dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ cho các nhiệm vụ khi có yêu cầu của UBND tỉnh; đối với các dự án có quy mô vừa và nhỏ trực tiếp khảo sát lập phương án, dự toán trình Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thẩm định, giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Đối với dự án có quy mô lớn phối hợp với các tổ chức, đơn vị chuyên môn khảo sát lập phương án, dự toán trình cấp có thẩm quyền thẩm định, giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

2.6. Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không tham gia phục vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; chỉ thực hiện khi có chỉ đạo của cấp trên.

2.7. Đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhưng chưa thực hiện rà phá bom mìn vật nổ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp với các UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan kiểm tra rà soát lại hồ sơ, xem xét đánh giá hiện trạng và mức độ cần thiết phải thực hiện dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ; đối chiếu với quy định hiện hành, làm rõ thẩm quyền trách nhiệm xử lý, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích và sản xuất kinh doanh ổn định của các tổ chức và cá nhân đang sử dụng đất.

2.8. Căn cứ quy định và quyền hạn được cấp có thẩm quyền cho phép để xem xét công bố hoặc đề nghị công bố kết quả thực hiện đề án điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn vật nổ (do Bộ Quốc phòng lập và tổ chức thực hiện), cung cấp các kết quả điều tra khảo sát, bản đồ các khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh cho các sở, ban ngành có liên quan để phối hợp trong quản lý và tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn vật nổ cho các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu, xem xét tham mưu bố trí kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách cho các dự án: Dò tìm xử lý bom mìn vật nổ trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ các dự án. Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, kiến nghị với UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền, bảo đảm rà phá bom mìn vật nổ triển khai thuận lợi.

4. Sở Tài chính

Thẩm tra quyết toán chi phí rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh thuộc ngân sách Nhà nước theo quy định Pháp luật hiện hành có văn bản xác nhận kết quả thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ, xử lý, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bom mìn, vật nổ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thực hiện quản lý, thanh toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành. Hồ sơ thanh toán có văn bản xác nhận kết quả thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ, xử lý, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bom mìn, vật nổ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và các sở, ban ngành thuộc tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh

Ngoài các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án độc lập được Nhà nước đầu tư đã thực hiện công tác rà phá bom mìn theo Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019; trường hợp các đơn vị khi phát hiện thấy bom mìn vật nổ trên địa bàn hay trên mặt bằng các dự án phải kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thu hồi, xử lý theo quy định, kinh phí thu hồi, xử lý do địa phương, cơ quan hoặc chủ đầu tư tự bảo đảm .

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ và thu hồi bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, tính mạng và tài sản của tổ chức và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0, NC;
- Lưu: VT, NC.
10 bản, CT 01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng