Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019

Trong thời gian qua ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ thông tin, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2019 bên cạnh những thời cơ thuận lợi, ngành Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực đổi mới vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” với phương châm hành động “Người đứng đầu làm gương, nhân viên thì kỷ cương, làm việc có trọng tâm, suy nghĩ và hành động thì bứt phá”. Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng

1. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, phong trào thi đua theo chuyên đề để lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với tinh thần “Hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị; trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

4. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, các mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn Ngành.

5. Chú trọng khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo từng lĩnh vực, nhất là khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích mang tính đột phá, tích cực ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển các sản phẩm, mô hình dịch vụ kinh doanh mới, đưa công nghệ thông tin vào các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội và phục vụ chuyển đổi số Quốc gia. Tôn vinh giá trị cống hiến, tinh thần cũng cần phải khen thưởng vật chất tương xứng nhằm động viên khuyến khích, phát triển, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt.

6. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong toàn Ngành trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phù hợp với nội dung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

7. Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới nội dung, hình thức biểu dương, khen thưởng; việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất.

8. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường trách nhiệm của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng trong việc tham mưu, đề xuất tổ chức, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng.

9. Các tổ chức đoàn thể trong ngành Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm kêu gọi, vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

II. Mục tiêu thi đua trọng tâm:

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả để đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các nhiệm vụ cần được xác định có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng chỉ tiêu thi đua phải cụ thể và có thể định lượng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị. Kết quả thực hiện phong trào thi đua phải gắn chặt với công tác biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt trong năm 2019, tập trung phấn đấu thực hiện các mục tiêu thuộc 6 lĩnh vực trọng tâm sau:

1. Về lĩnh vực bưu chính: Phát triển mạng lưới chuyển - phát và logistic để làm hạ tầng cho sự phát triển của thương mại điện tử; đẩy mạnh hợp tác cung cấp dịch vụ công trên mạng bưu chính công cộng, phấn đấu tăng trưởng từ 30% trở lên.

2. Về lĩnh vực viễn thông: Tăng tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh và tỷ lệ sử dụng data bình quân đầu người; triển khai thực hiện các giải pháp trong việc thử nghiệm 5G và thanh toán điện tử bằng tài khoản viễn thông. Phấn đấu trở thành hạ tầng kết nối vạn vật, kết nối 4.0.

3. Về lĩnh vực công nghệ thông tin: Tập trung phát triển chính phủ điện tử và thực hiện đề án chuyển đổi số quốc gia; phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng về phát triển chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam vào top 75 nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc.

4. Về lĩnh vực an toàn, an ninh mạng: Đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Mục tiêu năm 2019 là tạo ra được thị trường an toàn, an ninh mạng; phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Việt Nam trở thành trung tâm an ninh mạng của ASEAN.

5. Về lĩnh vực công nghiệp ICT: Phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, công nghiệp sản xuất phần mềm, công nghiệp sản xuất phần cứng, công nghiệp điện tử - viễn thông, công nghiệp dịch vụ CNTT, công nghiệp nội dung số, công nghiệp an ninh mạng, công nghiệp sản xuất thiết bị Internet vạn vật, phát triển và ứng dụng các công nghệ của CMCN 4.0

6. Về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền:

Thực hiện tốt việc quy hoạch báo chí, Trung tâm lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia có khả năng giám sát, phân tích, đánh giá thông tin để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của báo chí phục vụ tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Khắc phục những sai sót trong hoạt động xuất bản, tập trung xây dựng một số nhà xuất bản lớn đồng thời tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý (bao gồm cả quản lý về nội dung), xây dựng công cụ giám sát, phát triển hệ sinh thái nội dung số của Việt Nam đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản, in, phát hành là một nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Thông tin và Truyền thông.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Vụ Thi đua - Khen thưởng theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai các phong trào thi đua. Đồng thời tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản hướng dẫn sơ kết, tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua; lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng.

2. Giao các đơn vị sau làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn riêng và tổ chức triển khai phong trào thi đua và xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 06 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ:

- Vụ Bưu chính triển khai thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực bưu chính;

- Vụ Công nghệ thông tin triển khai thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực công nghiệp ICT;

- Cục Viễn thông triển khai thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực viễn thông;

- Cục An toàn thông tin triển khai thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng;

- Cục Tin học hóa triển khai thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử triển khai thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền,

Các đơn vị khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý trên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối để triển khai thực hiện Chỉ thị.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Định kỳ hàng quý đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTTT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, TĐKT, HVT (150).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 05/CT-BTTTT
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 11/01/2019
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/01/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản