Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2004/CT-UB-NC

Gò Vấp, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

CHỈ THỊ CỦA UBND QUẬN GÒ VẤP

VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Căn cứ Chỉ thị số 22/2003/CT-UB ngày 03/9/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tri số 32-TT/QU ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, phát triển lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên trong tình hình mới. Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo nêu trên, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp chỉ thị:

1- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên:

1.1 - Tích cực củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng cán bộ chỉ huy quân sự phường, cơ sở tự vệ và chỉ huy các phân đội dự bị động viên: UBND 12 phường có kế hoạch lựa chọn, sử dụng cán bộ chỉ huy quân sự cơ sở theo hướng ổn định lâu dài và từ năm 2004 sẽ đưa đi đào tạo theo chương trình quy định; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy cơ sở tự vệ và có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách ở cơ sở; xây dựng kế hoạch tạo nguồn và bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan dự bị để đến năm 2005, cơ bản khắc phục sự thiếu hụt cán bộ, sắp xếp bố trí đủ chức danh vào các đơn vị dự bị động viên.

1.2 - Về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên:

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là “vững mạnh, rộng khắp” nhưng trọng tâm phải là “vững chắc về chính trị”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phải đủ các thành phần binh chủng theo chỉ tiêu trên giao và thường xuyên củng cố lực lượng tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn lực lượng dự bị động viên theo quy định.

- Triển khai thực hiện các pháp lệnh động viên công nghiệp, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các văn bản pháp quy của Nhà nước như soạn thảo kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

- Hoàn thành việc tổ chức, biên chế thực hiện tốt quy chế sinh hoạt của các đơn vị dự bị động viên, đúng chuyên nghiệp quân sự nhằm xây dựng đơn vị mạnh về chính trị, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật nhằm đáp ứng kịp tnời nhiệm vụ trong mọi trạng thái, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ A, A2 và các địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức bảo đảm hậu cần, trang bị kỹ thuật và vũ khí theo quy định. Hàng năm phải điều chỉnh kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhằm bảo đảm cho lực lượng dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

1.3 - Về công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và huấn luyện quân sự: Công tác huấn luyện dân quân tự vệ phải theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và có kế hoạch phối hợp công tác giáo dục chính trị , giáo dục pháp luật, quân sự theo chương trình sát với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Cán bộ - chiến sĩ các đơn vị cơ sở tự vệ, Ban CHQS 12 phường phải được huấn luyện, bảo đảm 100% theo các chỉ tiêu được giao.

1.4- Chỉ đạo hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên:

- Công tác chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tại các đơn vị thực hiện theo các chế độ và quy định của Bộ Quốc phòng và phải theo kế hoạch quy định của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền và cơ quan quân sự cấp trên. Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ phải quán triệt nguyên tắc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nhằm bảo vệ an toàn các mục tiêu, phòng chống các hoạt động gây rối, phá hoại, các cuộc bạo loạn chính trị, võ trang và chông xâm nhập, không để bất ngờ; tích cực tham gia các hoạt động phòng chống cháy nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở; làm tốt công tác dân vận.

- Đối với lực lượng dự bị động viên, thường xuyên làm tốt công tác phúc tra và kịp thời củng cố tổ chức biên chế, quản lý, tạo nguồn và bảo đảm mọi mặt, mọi trạng thái, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tăng cường cho lực lượng thường trực để tham gia xử trí kịp thời các tình huống.

1.5- Về chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên:

- Thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương theo quy định; bảo đảm kinh phí, chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và dự bị động viên, mức trợ cấp ngày công khi làm nhiệm vụ; chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

- Tổ chức tốt việc vận động và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh, góp phần bổ sung nguồn kinh phí cho công tác quân sự địa phương tại cơ sở. Thường xuyên kiểm tra việc thu - chi, quản lý và sử dụng ngân sách đúng quy định. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa và nơi ăn, ở cho lực lượng dân quân của phường, bảo đảm tiền trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và nơi làm việc của cơ quan quân sự phường.

2 - Giao trách nhiệm tổ chức thực hiện:

2.1- Ban Chỉ huy quân sự quận:

Có kế hoạch hướng dẫn cụ thể cho UBND 12 phường về công tác tổ chức xây dựng lực lượng, quản lý tạo nguồn, huấn luyện và chỉ đạo hoạt động đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đúng quy định, sát với tình hình địa phương, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, sẵn sàng chiến đấu ; phối hợp với các ban ngành chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các mặt công tác quốc phòng - quân sự của 12 phường, các ban ngành nhằm nâng cao chất lượng của dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; kịp thời báo cáo, đề xuất kiến nghị để Thường trực UBND quận có biện pháp chỉ đạo.

2.2 - Ban Chỉ huy Công an quận:

Phối hợp với Ban CHQS quận có quy chế chỉ đạo hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đối với lực lượng Công an và Quân sự 12 phường. Cùng với Ban CHQS quận hướng dẫn liên ngành về đăng ký, quản lý lực lượng Dự bị động viên theo Nghị định 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký NVQS; chỉ đạo Công an 12 phường nâng cao trách nhiệm trong công tác xét duyệt chính trị, tuyển chọn công dân nhập ngũ và tuyển chọn vào lực lượng dân quân tự vệ theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng chính trị khi tuyển chọn công dân vào phục vụ quân đội.

2.3 - Phòng Tổ chức chính quyền quận:

Hướng dẫn thông nhất và triển khai thực hiện việc sắp xếp đủ biên chế cán bộ Ban CHQS phường; phối hợp với Phòng Tài chính KH - Đầu tư và Ban CHQS quận tham mưu đề xuất UBND quận bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ Ban CHQS phường theo quyết định của UBND Thành phố.

2.4 - Phòng Tài chính Kế hoạch - Đầu tư quận:

Bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo quy định; phối hợp với Ban CHQS quận đề xuất UBND quận giải quyết mức trợ cấp hàng tháng và các mặt bảo đảm khác cho lực lượng Dân quân tập trung quận, dân quân thường trực phường; theo dõi công tác quản lý, thu - chi quỹ quốc phòng - an ninh đúng nguyên tắc tài chính quy định.

2.5 - Các ban ngành đoàn thể:

Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên thuộc ban ngành mình nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác quốc phòng địa phương; tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo quy định của pháp lệnh; tổ chức lực lượng tự vệ trong cơ quan (theo yêu cầu của Ban CHQS quận). Động viên cán bộ, công nhân viên còn trong độ tuổi chưa tham gia lực lượng tự vệ tại cơ quan, sẵn sàng tham gia dân quân ở nơi cư trú, hoặc còn trong độ tuổi phải nhập ngũ khi có lệnh; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên là sĩ quan, hạ sĩ quan dự bị chấp hành nghiêm lệnh điều động tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên và sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của địa phương.

2.6 - Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học:

- Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên và học sinh về nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo quy định của pháp lệnh; tổ chức lực lượng tự vệ, bảo vệ cơ quan, quản lý chắc lực lượng dự bị động viên đang công tác trong cơ quan doanh nghiệp, trường học thuộc thẩm quyền.

- Đối với các cơ quan, đơn vị đã xây dựng lực lượng tự vệ, cần củng cố kiện toàn lại lực lượng cho phù hợp với tình hình thực tế theo yêu cầu của Ban CHQS quận, tổ chức huấn luyện, xây dựng kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan theo hướng dẫn của Ban CHQS quận, đồng thời quan tâm đến công tác phát triển Đảng, Đoàn trong lực lượng này.

2.7 - Ủy ban nhân dân 12 phường:

Phối, hợp với Ủy ban MTTQ có kế hoạch tổ chức quán triệt thông suốt trong cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân nhận thức trách nhiệm về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo hướng dẫn của Ban CHQS quận.

Hàng năm lập dự trù kinh phí bảo đảm cho công tác quân sự quốc phòng, bao gồm công tác xây dựng, huấn luyện và bảo đảm hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo hướng dẫn của Phòng Tài chính Kế hoạch Đầu tư quận; chỉ đạo Ban CHQS phường vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh tại cơ sở ; có quy định thu - chi cụ thể cho từng đối tượng theo nguyên tắc tài chính quy định.

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể, trường học, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn và Chủ tịch UBND 12 phường tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả hàng quý, 6 tháng, năm cho Ban CHQS quận để tổng hợp báo cáo Thường trực UBND quận.

 


Nơi nhận:
- Thường trực UBND TP
- Bộ CHQS TP
- Thường trực Quận ủy
- Thường trực HĐND - UBND quận
- Văn phòng Quận ủy
- Ban Dân Vận Quận ủy
- Các ban ngành đoàn thể quận
- Ủy ban MTTQ quận
- UBND 12 phường
- Các cơ quan xí nghiệp, DN, TH có tự vệ
- VP. HĐND-UBND: CPVP
- Lưu

TM. UBND QUẬN GÒ VẤP
CHỦ TỊCH
Trần Kim Long