Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, NGĂN CHẶN SAI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản được chuẩn hóa và đi vào nền nếp, nhờ đó những phiền hà, nhũng nhiễu nảy sinh trong quá trình giải quyết TTHC cơ bản được đẩy lùi; chi phí và thời gian của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước được tiết giảm.

Tuy nhiên, từ năm 2023 trở lại đây việc giải quyết TTHC tại một số cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực, theo đó công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ cố tình làm sai quy định hoặc áp dụng không thống nhất quy định pháp luật, lạm quyền xây dựng cơ chế xin cho, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Điều này đã và đang gây bức xúc dư luận, làm phát sinh những phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, một số hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thời gian gần đây có tính chất vi phạm rất nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự đã được cơ quan chức năng phát hiện, khởi tố để điều tra, xét xử theo quy định. Trong quá trình điều tra xác định một số nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm như:

(1) Công tác quản lý công chức, viên chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện TTHC của các cấp lãnh đạo quản lý tại cơ quan, đơn vị còn chưa được chú trọng, chưa thực hiện thường xuyên; cơ chế kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ.

(2) Công tác quản lý hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC còn chưa chặt chẽ, dẫn đến trong quá trình giải quyết TTHC một số cán bộ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đã không thực hiện đúng quy trình, thời hạn, khi người nộp hồ sơ đến lấy kết quả theo Phiếu trả kết quả hồ sơ thì nêu nhiều lý do không chính đáng để trả hồ sơ, thay thế Phiếu khác.

(3) Việc cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh phục vụ tra cứu thông tin xử lý hồ sơ chưa thực hiện nghiêm túc, dẫn đến người dân không thể tra cứu theo mã vạch được cấp trong phiếu hẹn trả kết quả.

Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm trong giải quyết TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn:

a) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là căn cứ pháp lý của TTHC; việc từ chối giải quyết TTHC phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền; chỉ được từ chối giải quyết TTHC khi và chỉ khi lý do từ chối được quy định tại các văn bản QPPL là căn cứ pháp lý của TTHC.

b) Quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, liên thông giải quyết qua Bộ phận Một cửa thuộc cơ quan, đơn vị theo quy định; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC bắt buộc phải số hóa, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Đối với những hồ sơ TTHC quy định phải thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhưng không được tiếp nhận qua Bộ phận Một cửa thuộc cơ quan, đơn vị; không được số hóa, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thì không được xem là hồ sơ hợp lệ và không xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định.

c) Tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, cương quyết thay thế và công bố, công khai thông tin công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, từ chối giải quyết hồ sơ TTHC bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC.

d) Công khai số điện thoại đường dây nóng 02213.524.524, Tổng đài 1022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định về xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý, kịp thời tháo gỡ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định hành chính nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Khẩn trương chuẩn hóa danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố và phê duyệt, hoàn thành trước ngày 30/5/2024.

Trên cơ sở danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công khai danh mục TTHC theo quy định, xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để áp dụng thống nhất trong việc giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh kiểm tra đột xuất việc giải quyết TTHC trong các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội tại các sở, ngành; huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong quý III và quý IV năm 2024.

Trong quá trình kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của công chức, viên chức có liên quan trong việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, từ chối giải quyết hồ sơ TTHC bất hợp pháp của công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC; chuyển hồ sơ công chức, viên chức vi phạm tới Cơ quan điều tra để xử lý khi phát hiện dấu hiệu tội phạm.

b) Tăng cường, đa dạng hóa việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính qua các kênh tiếp nhận theo quy định nhằm kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh các sai phạm phát sinh trong phạm vi hành chính; tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin liên quan, phân loại phản ánh, kiến nghị chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định hoặc tham mưu UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý các phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính của các Cơ quan chuyên môn, người đứng đầu Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

c) Theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn thực hiện nhiệm vụ hoặc không thực hiện nhiệm vụ.

4. Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh

Phối hợp, cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu từ Văn phòng UBND tỉnh; căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức liên quan nếu phát hiện vi phạm.

5. Các cơ quan thông tấn, báo chí

Tăng cường đăng tải công khai các tin, bài, phóng sự phản ánh về thực trạng tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, chú trọng xây dựng, phát triển chuyên mục “cải cách thủ tục hành chính” gắn với việc thông tin những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên nền tảng phát thanh, truyền hình và các kênh thông tin khác, kịp thời thông tin về những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến; những hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, từ chối giải quyết hồ sơ TTHC bất hợp pháp của cơ quan hành chính, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Thủ trưởng cơ quan thông tấn, báo chí; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị này đến từng cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (sao gửi UBND các xã, phường, thị trấn);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm TT-HN tỉnh;
- Lưu: VT, PVHCC&KSTTL(02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Quốc Văn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  • Số hiệu: 04/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 22/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên
  • Người ký: Trần Quốc Văn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản