Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thống kê, chế độ báo cáo thống kê định kỳ và các cuộc điều tra thống kê theo quy định của Nhà nước, hoàn thành các chương trình kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) giao hàng năm.

Tuy nhiên, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập đó là: Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa bố trí cán bộ làm công tác thống kê theo quy định; nhiều xã, phường, thị trấn giao cho cán bộ Văn phòng - Thống kê kiêm nhiệm nhiều công việc, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ thống kê được giao; một số lĩnh vực, công tác thống kê chưa được các cấp, các ngành, các đơn vị quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện, do đó chất lượng công tác chưa cao1.

Để có nguồn thông tin thống kê đầy đủ, có độ tin cậy cao, kịp thời đáp ứng yêu cầu đánh giá, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã hiện chưa có cán bộ thống kê phải bố trí ít nhất 01 cán bộ thống kê chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đảm bảo phục vụ yêu cầu quản lý, cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung, thực hiện điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phân công cán bộ Văn phòng - Thống kê có chuyên môn phù hợp với tính chất công tác thống kê; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Văn phòng - Thống kê triển khai, đôn đốc, nắm tình hình, thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn và đáp ứng yêu cầu báo cáo các cơ quan cấp trên theo quy định.

3. Cục Thống kê tỉnh

3.1. Chủ động tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện triển khai thu thập, cung cấp bổ sung các thông tin thống kê cần thiết (ngoài nội dung Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao) để đáp ứng kịp thời việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Yên Bái.

3.2. Khẩn trương triển khai hoàn thành các nội dung công tác sau:

a) Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức và người lao động trong ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm phát hiện, khắc phục, sửa chữa kịp thời những sai sót, hạn chế trong các hoạt động thống kê, kiên quyết xử lý những trường hợp làm trái quy định của Nhà nước trong công tác thống kê; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, cơ quan liên quan phương pháp thu thập thông tin, tổng hợp, định kỳ báo cáo các chỉ tiêu thống kê đầu vào để tính toán các chỉ tiêu chủ yếu về: Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích (ha); các chỉ tiêu về dân số và nhà ở; giáo dục và đào tạo; y tế; lao động...

3.3. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện Luật Thống kê, chế độ báo cáo thống kê định kỳ, chế độ điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, đề xuất việc khen thưởng đối với những đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác thống kê và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp và thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh trong việc thực hiện Kế hoạch chương trình công tác thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), của Ủy ban nhân dân tỉnh và các chế độ theo quy định của Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Luật Thống kê và Chỉ thị này đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị này; Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Liên minh hợp tác xã tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Chánh VP, các Phó CVP ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh;
- Báo Yên Bái;
- Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các chuyên viên tham mưu;
- Lưu: VT, TKTH.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy