Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2006/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 7 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC.

Năm 1997, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số: 09/CT-UB ngày 12/05/1997 về việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Qua 09 năm thực hiện, lực lượng Công an làm nòng cốt cùng với các ngành, các cấp kiên trì tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có bước phát triển tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Tuy nhiên, sự phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vẫn cần được củng cố vững chắc hơn nữa, do phong trào ở một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy, thậm chí, ở một số địa phương vẫn chưa phát động phong trào ... Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các ngành, Đoàn thể chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc xây dựng phong trào; sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương và lực lượng Công an chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ, chậm được đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào.

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số: 521/ QĐ - TTg ngày 13 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đồng thời, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2006 và những năm tiếp theo. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ công chức và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Tuyên truyền vận động đồng bào trong các tôn giáo, thực hiện chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc; tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo - dân tộc để phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, góp phần ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và củng cố an ninh - quốc phòng ở địa phương.

2. Trong công tác chỉ đạo xây dựng phong trào phải kết hợp hài hòa theo phương châm "Ý Đảng - Lòng dân" và thực hiện nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Dựa vào dân để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, với sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phải thật sự là phong trào cách mạng của quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và quản lý của Nhà nước để phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động nhân dân. Đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác, thông qua mối liên kết trách nhiệm giữa các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, tổ chức xã hội bằng một quy chế phối hợp có hiệu quả cao nhất.

3. Tiến hành đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng và phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc cho phù hợp với từng địa bàn, cơ quan, đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đặc biệt, quan tâm xây dựng, củng cố phong trào quần chúng ở các địa bàn tập trung dân cư, đông đồng bào dân tộc - tôn giáo và các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Quan tâm chăm bồi, xây dựng các cụm dân cư điển hình tiên tiến, kịp thời nêu gương "Người tốt - việc tốt". Củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, tạo nền tảng xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

4. Công an tỉnh chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch số: 421/KH-BCA (X11 - X28) của Bộ Công an "Về tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng giáo (1995 - 2005)" và tiếp tục triển khai công tác củng cố xây dựng phong trào trong các tôn giáo cho những năm tiếp theo; đồng thời, tổ chức duy trì công tác họp báo theo định kỳ một quý/lần để đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng Công an xã, các tổ chức quần chúng ở cơ sở (Hội đồng Quốc phòng - Bảo vệ An ninh trật tự, Ban Bảo vệ an ninh trật tự, Đội dân phòng, Tổ hòa giải, Tổ An ninh nhân dân ...) để uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, sai sót. Hàng năm, tiến hành tổ chức các hình thức thi Công an viên thường trực và Công an viên phụ trách ấp, Trưởng - Phó Công an xã với Đội viên dân phòng giỏi, nhằm không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng ở cơ sở.

Công an các cấp chịu trách nhiệm tổ chức học tập, hướng dẫn các lực lượng Công an cơ sở, Tổ, Đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và thực hiện nghiêm túc 06 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an nhân dân.

5. Ngành Công an có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai Quyết định số: 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/08 hàng năm là ngày "Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cùng với ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam, để tiến hành các hoạt động sinh hoạt chính trị, giao lưu, họp mặt và tổ chức các Hội thi, Hội thao, biểu dương tôn vinh những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thường xuyên tiến hành tổ chức sơ, tổng kết phong trào để đánh giá tìm ra nguyên nhân tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm uốn nắn, chỉ đạo tạo điều kiện thúc đẩy phong trào phát triển một cách liên tục, rộng khắp và bền vững.

6. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua sâu rộng để kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

7. Ban chỉ đạo 138 của tỉnh theo dõi chỉ đạo việc triển khai và kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc theo các quy định tài chính hiện hành.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ bằng văn bản gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh để tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh. Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc