Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Công tác chỉ đạo điều hành của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; nhiều công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân cao hơn năm 2018 nhưng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch được giao, việc triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để, như: Công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh ở một số đơn vị, chủ đầu tư chưa nghiêm, thiếu chủ động; công tác lập kế hoạch vốn của một số đơn vị chưa sát thực tế và khả năng thực hiện từng dự án; các địa phương đều chậm ban hành quyết định phân khai danh mục chi tiết các công trình giao thông nông thôn; nhiều đơn vị chưa xây dựng tiến độ thực hiện công trình, dự án và cam kết giải ngân theo tiến độ; công tác chuẩn bị đầu tư chưa được chú trọng dẫn đến hồ sơ chậm hoặc phải điều chỉnh; công tác đấu thầu ở một số đơn vị chưa được thực hiện nghiêm, việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ở một số gói thầu chưa chặt chẽ, minh bạch; một số đơn vị chưa đăng ký đấu thầu qua mạng, tỷ lệ thực hiện đấu thầu qua mạng vẫn còn thấp, chưa đáp ứng lộ trình theo kế hoạch; tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp còn chậm; nhiều công trình đã có khối lượng nhưng chậm nghiệm thu hoặc lập hồ sơ thanh, quyết toán; sự phối hợp giữa các ngành và địa phương trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, một số địa phương thiếu quyết liệt, trách nhiệm chưa cao; một số đơn vị chưa tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ; công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được quan tâm, báo cáo theo quy định;...

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, bên cạnh kế hoạch vốn được giao tăng so với năm 2019, áp lực giải ngân vốn chuyển nguồn và kéo dài từ năm 2019 sang dẫn đến khối lượng công việc phải thực hiện hoàn thành và thanh toán trong năm 2020 sẽ lớn hơn so với năm 2019. Việc chuẩn bị các nhiệm vụ chính trị cho giai đoạn tới, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số quy định mới của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020) sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện.

Vì vậy, để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và các chủ đầu tư

a) Phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (kết quả giải ngân tính trên s kế hoạch vốn giao từ đầu năm 2019) và báo cáo kết quả kiểm điểm về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/3/2020.

b) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc trách nhiệm của người đứng đầu. Vì vậy, yêu cầu ngay từ đầu năm phải đề ra các giải pháp cụ thể nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế của năm 2019, trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết. Xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án/công trình để theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ (phân loại nhóm các dự án ở từng giai đoạn như: Lập/điều chỉnh hồ sơ dự án, thiết kế - dự toán, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, lập khối lượng thanh quyết toán... để kịp thời theo dõi, chỉ đạo thực hiện), đảm bảo tiến độ chung như sau:

- Đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2019, trong quý I/2020 phải hoàn thành hồ sơ thanh toán theo đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí;

- Đối với các công trình chuyển tiếp, đến hết quý II/2020 giải ngân trên 50% kế hoạch vốn bố trí;

- Đối với các công trình triển khai mới năm 2020, trong quý I/2020 phải triển khai và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công (đối với trường hợp dự án phải đấu thầu bước tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, trong quý I/2020 hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn; hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quý II/2020; trường hợp dự án vướng mắc không đảm bảo tiến độ nêu trên các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện), giải ngân các chi phí tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án;

- Đến cuối quý III/2020 giải ngân đạt tối thiểu 65% kế hoạch vốn. Đến hết ngày 31/01/2021 giải ngân phải đạt từ 95% kế hoạch vốn trở lên.

Các đơn vị giải ngân không đạt chỉ tiêu nêu trên sẽ xem xét điều chuyển vốn và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải bị xử lý trách nhiệm nếu không giải ngân hết số vốn được giao.

Định kỳ đến ngày 16 và 02 hàng tháng, gửi báo cáo tình hình thực hiện (nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất biện pháp cụ thể để giải quyết từng dự án kể cả trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định) và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, kể cả phần vốn được phép chuyển nguồn và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân (số liệu báo cáo giải ngân tính đến ngày 15 và 30 tháng báo cáo) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, thanh toán vốn,... Tổ chức lập kế hoạch giai đoạn chuẩn bị đầu tư, kế hoạch triển khai dự án và phân công cụ thể từng lãnh đạo, cán bộ theo dõi chỉ đạo, điều hành công việc từ khâu lập chủ trương đầu tư, lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán đảm bảo phù hợp tiến độ chung của dự án và đúng quy định; căn cứ vào đó để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Rà soát lại các đơn vị tư vấn có năng lực yếu kém thực hiện không đạt yêu cầu phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, đề nghị xem xét cắt hợp đồng và không giao thêm hợp đồng mới; kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp đơn vị thi công chậm tiến độ, thi công không đảm bảo chất lượng theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Xử lý dứt điểm các công trình do vướng mắc về thủ tục còn kéo dài, không thực hiện được. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, chấm dứt ngay việc phê duyệt quyết định đầu tư dự án (hoặc điều chỉnh nếu có) vượt tổng mức đầu tư tại Quyết định chủ trương đầu tư hoặc tăng quy mô, hạng mục khi chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền.

đ) Chấn chỉnh và tăng cường thực hiện nghiêm các quy định trong đấu thầu; giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị trong đấu thầu. Tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chấp hành nghiêm việc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2020 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Đồng thời tỷ lệ số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% và tỷ lệ tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25%.

e) Chỉ đạo ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, xây dựng nông thôn mới; các công trình thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo; thiết chế văn hóa xã; các bệnh viện tỉnh, các công trình phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, ... nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

g) Tăng cường công tác giám sát và đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình, dự án; lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm theo kết luận thanh, kiểm tra, kiểm toán.

h) Rà soát, kiện toàn Ban Quản lý dự án đảm bảo năng lực, điều kiện theo đúng quy định. Chấn chỉnh và nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định dự án, thiết kế - dự toán.

i) Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm gây ảnh hưởng đến công tác bố trí kế hoạch vốn.

l) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công, hoàn thành trong tháng 3/2020.

2. Công tác giải phóng mặt bằng

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ đã được phân công trong Quy chế phối hợp, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền thì các đơn vị phải kịp thời phản ánh để Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

b) Các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thường xuyên theo dõi, kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đối với các công trình có giải phóng mặt bằng, khi lập dự án phải đi đôi với lập phương án bồi thường để đưa vào tổng mức đầu tư, nhằm khắc phục tình trạng khi triển khai dự án được duyệt thiếu vốn bồi thường. Đối với các dự án xét thấy có nhiều khó khăn trong bồi thường, tập trung triển khai hoàn thành công tác bồi thường mới đăng ký bố trí vốn thực hiện đầu tư dự án.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường và phối hợp bàn giao mặt bằng cho các dự án trên địa bàn quản lý; địa phương nào không làm tốt trách nhiệm giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, nếu công trình nào đã được bàn giao mặt bằng, nhưng chủ đầu tư triển khai chậm hoặc để tái chiếm, lấn chiếm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án thì chủ đầu tư của dự án đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối với đầu tư giao thông nông thôn và các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương lập, thẩm định và phê duyệt danh mục các công trình giao thông nông thôn, hoàn thành trong tháng 02/2020 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải theo dõi, tổng hợp.

4. Giao nhiệm vụ các Sở, ngành

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2019 sang năm 2020; phương án xử lý vốn chuyển nguồn năm 2018 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nhưng không sử dụng hết vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, hoàn thành trong quý I/2020.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành giúp UBND tỉnh kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị; hoàn thành trong tháng 3/2020. Tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Đề xuất cắt giảm hoặc điều chuyển vốn đối với các đơn vị giải ngân thấp so với yêu cầu về tiến độ giải ngân, không hoàn thành công tác đấu thầu và xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết từng công trình, dự án theo chỉ đạo tại Chỉ thị này; đồng thời đề xuất chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

- Kiểm soát và thẩm định chặt chẽ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tổng mức đầu tư các dự án được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh. Rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, tập trung ưu tiên đầu tư trước các công trình hoàn thành đồng bộ, cấp bách. Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công về tuân thủ quy định của pháp luật.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, tổng hợp nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2019 sang năm 2020; phương án xử lý vốn chuyển nguồn năm 2018 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nhưng không sử dụng hết vốn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, hoàn thành trong quý I/2020. Quản lý chặt chẽ việc chuyển nguồn của kế hoạch năm 2019 sang năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết toán hoàn thành; đặc biệt là các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Tổ chức công bố, công khai những đơn vị tồn đọng quyết toán trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình quyết toán dự án hoàn thành, danh mục các dự án đầu tư đã phê duyệt quyết toán thiếu vốn làm cơ sở bố trí vốn thanh toán.

c) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương)

- Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể hóa thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Trong đó sớm tham mưu ủy quyền cho Giám đốc Sở quản lý xây dựng chuyên ngành phê duyệt giá gói thầu trong tháng 3/2020.

- Đẩy nhanh, nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán trong phạm vi quản lý của đơn vị.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ.

- Tham mưu mở các lớp tập huấn các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản để cập nhật kịp thời cho các cán bộ phụ trách chuyên môn ở các Sở, ban ngành, địa phương, chủ đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và đúng quy định.

d) Kho bạc Nhà nước tỉnh

- Tập trung tổ chức thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân vốn, khi đầy đủ hồ sơ dự án phải giải ngân chậm nhất trong thời hạn 03 ngày.

- Theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình giải ngân vốn, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các dự án đã hoàn thành quyết toán. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm số liệu giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng cập nhật kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 của từng ngành, đơn vị lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

e) Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thi đua chuyên đề để phát động phong trào thi đua thực hiện đầu tư công năm 2020 để làm cơ sở xét khen thưởng các đơn vị đạt thành tích tốt theo quy định; hoàn thành trong tháng 3/2020. Đồng thời, tham mưu gợi ý kiểm điểm, đánh giá cán bộ đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị không thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra theo phân cấp quản lý.

5. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tổ chức quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 của đơn vị mình.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp đôn đốc tiến độ thực hiện đầu tư công trên địa bàn.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện, thành phố;
- UBND huyện, thành phố;
- Các Trường Cao đẳng thuộc tỉnh;
- VQG Phú Quốc, VQG U Minh Thượng;
- Website Kiên Giang;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, dvbang (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Minh Phụng