Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chủ động điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, triển khai Luật Đầu tư công, ... nhằm nâng cấp hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế, các chủ đầu tư thực hiện những nội dung như sau:

1. Công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước ngay sau khi được HĐND huyện, thị xã, thành phố Huế thông qua, đảm bảo nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên: Bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành đã quyết toán, thu hồi vốn ứng trước và bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến trước ngày 31/12/2019, các dự án chuyển tiếp, còn lại mới bố trí vốn cho các dự án mới.

Trong năm 2020, ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021.

Chủ đầu tư không được yêu cầu doanh nghiệp tự ứng trước vốn thực hiện các dự án ngoài kế hoạch, thực hiện khối lượng ngoài kế hoạch đã được thông báo vốn, chưa cân đối được vốn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố Huế để kịp thời khắc phục tình trạng chậm thông báo vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

2. Công tác quản lý đầu tư công:

a) Quản lý việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh các dự án đầu tư công theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; tuyệt đối không được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nếu không xác định rõ được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư trong hạn mức vốn đã được thẩm định của từng nguồn vốn. Trong quá trình tiến hành chuẩn bị đầu tư dự án (lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư) phải lập phương án GPMB đảm bảo yêu cầu, có số liệu kiểm đếm, đo đạc, dự toán bồi thường và xác định cụ thể địa điểm tái định cư, có sự tham gia của đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án có tỷ lệ giá trị bồi thường, GPMB lớn trong cơ cấu tổng mức đầu tư, giao cho địa phương thực hiện GPMB làm chủ đầu tư dự án. Đối với các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh tách công tác bồi thường, GPMB thành dự án riêng để thực hiện trước.

Chỉ được điều chỉnh dự án trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật Đầu tư công, quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách cấp mình để thực hiện. Thực hiện thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư công.

b) Quản lý việc triển khai, thực hiện dự án:

Ngay sau khi được bố trí vốn, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư các dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS.

Các cơ quan, ban ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; rà soát, phát hiện và xử lý những vướng mắc, hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc triển khai thực hiện các dự án. Các đơn vị chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật mới: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH19 ngày 13/6/2019, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các Sở, ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo quy định của các Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư. Rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án đầu tư công so với hiện nay (tập trung vào các khâu, các thủ tục có tần suất xuất hiện lớn, thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án).

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác vệ sinh môi trường (cả trong và ngoài công trình) đảm bảo tiêu chí “xanh - sạch - sáng”; các dự án phải thực hiện theo mức kế hoạch vốn đã giao; tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Kết quả giải ngân của các chủ đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo đơn vị.

Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn; lập và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án; đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu; bám sát công trình, các đơn vị thi công, tư vấn, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, tận dụng tối đa thời gian, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung nhân vật lực khẩn trương thi công, chủ động tăng ca thi công bù lại thời gian bất khả kháng không thi công được.

Các chủ đầu tư và chính quyền địa phương theo thẩm quyền tổ chức lập và phc duyệt phương án, kế hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quý I năm 2020; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp gỡ khó khăn, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị chức năng để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

3. Công tác đấu thầu qua mạng:

- Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ năm 2020, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ quy mô dự án được giao làm chủ đầu tư, lập danh mục dự án thực hiện đấu thầu qua mạng theo tiêu chí quy định thực hiện đấu thầu qua mạng (phải xác định từ đầu để khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu có cơ sở xây dựng) để triển khai, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi.

Trường hợp các Chủ đầu tư không chủ động đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các gói thầu phải đấu thầu qua mạng, ưu tiên các gói thầu có khối lượng trang thiết bị lớn, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 60% về số lượng gói thầu và 25% về tổng giá trị các gói thầu.

- Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện, thị xã phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các dự án do mình là cấp quyết định đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 60% về số lượng gói thầu và 25% về tổng giá trị các gói thầu.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc các Ban quản lý dự án và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thực hiện đảm bảo tỷ lệ các gói thầu thực hiện lựa chọn qua mạng theo quy định, đồng thời, nghiêm túc thực hiện công tác đăng tải thông tin mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và trang thông tin mời thầu của tỉnh tại địa chỉ http://dauthau.thuathienhue.gov.vn.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lựa chọn qua mạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng của tỉnh đạt chỉ tiêu quy định, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh số liệu thực hiện.

4. Công tác quản lý tạm ứng và thanh toán vốn:

a) Biện pháp quản lý tạm ứng vốn đầu tư:

Các chủ đầu tư trước khi ký hợp đồng và tiến hành các thủ tục tạm ứng các gói xây lắp phải giao mặt bằng trước cho nhà thầu, ấn định tỷ lệ thu ứng trên khối lượng hoàn thành trong hợp đồng ký kết.

Trước khi tạm ứng phải có bản cam kết của nhà thầu về tiến độ thi công và thu hồi tạm ứng (mốc thời gian cụ thể) hoặc ghi rõ trong hợp đồng ký kết.

Đối với các khoản tạm ứng đền bù, giải phóng mặt bằng các chủ đầu tư chuyển vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước, tuyệt đối không gửi vào ngân hàng và lưu giữ tiền mặt tại đơn vị. Các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục và kịp thời hoàn tạm ứng theo từng thủ tục hoàn thành tại kho bạc nhà nước, không chờ đến lúc hoàn thành các công việc mới đề nghị thu tạm ứng.

Các chủ đầu tư rà soát các bảo lãnh hcrp đồng, bảo lãnh tạm ứng thường xuyên đối với các hợp đồng đã ứng vốn, yêu cầu các đơn vị thi công bổ sung nếu hết thời hạn.

Các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra việc sử dụng số tiền tạm ứng của nhà thầu đảm bảo đúng mục đích ứng và cam kết của nhà thầu.

b) Quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước:

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/01/2021, không được chuyển nguồn sang năm 2021. Do vậy, Chủ đầu tư tập trung giải ngân theo các mốc thời gian như sau:

- Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/6/2020 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2020, đến 15/12/2020 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020.

- Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/6/2020 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2020 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2020, đến 31/12/2020 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020.

- Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2020 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2020 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chuyển vốn cho các dự án khác.

c) Đối với các dự án hoàn ứng, các dự án đã quyết toán và các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019 được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán trước 31/3/2020. Sau thời điểm trên, UBND tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc kéo dài thủ tục hoàn ứng và thanh toán, làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung của tỉnh.

d) Thanh toán khối lượng hoàn thành:

Khi có khối lượng, chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu giai đoạn, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, đảm bảo hoàn thành sớm giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2020 được giao trong niên độ kế hoạch.

Các chủ đầu tư không được để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán và tập trung khối lượng thanh toán vào thời gian cao điểm. Nếu để xảy ra hiện tượng này, dẫn đến khiếu nại, phản ánh từ các nhà thầu, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

5. Công tác quyết toán dự án hoàn thành:

Các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành của Nhà nước và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Các chủ đầu tư chấp hành nghiêm các quy định về việc lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

Các UBND huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, UBND cấp xã, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quản lý và tổ chức xử phạt vi phạm quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Công tác báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra đầu tư công:

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi dự án được phê duyệt, bố trí kế hoạch vốn, lựa chọn nhà thầu,..., quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tháo gỡ. Các Sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định trong lĩnh vực, ngành, theo dõi và phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Thực hiện nghiêm các chế tài đối với các vi phạm.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư qua phần mềm và văn bản đúng thời gian và nội dung quy định.

Định kỳ (hàng quý, 6 tháng, hàng năm), UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý nợ đọng và gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 22 tháng cuối các quý tình hình thực hiện đầu tư, thanh toán vốn kế hoạch năm 2020, tình hình quyết toán dự án hoàn thành, danh mục các dự án nợ vốn (phân theo các dự án chuyển tiếp, các dự án hoàn thành quyết toán thiếu vốn); số vốn của các dự án đầu tư kế hoạch năm 2019 đề nghị kết chuyển sang năm sau (các dự án được phép kết dư, bố trí lại), đến thời hạn nêu trên không có báo cáo sẽ không được bố trí lại.

7. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới 2020-2021:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các UBND huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ nhu cầu đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn, tình hình thực hiện các dự án chuyển tiếp, rà soát các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 cần ưu tiên đầu tư trong năm 2021, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Trên cơ sở đề xuất của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất danh mục dự án thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý chuẩn bị đầu tư năm 2020, đề xuất đầu tư mới kế hoạch đầu tư công năm 2021, báo cáo UBND tỉnh cho phép thực hiện lập, phê duyệt dự án trước ngày 30/4/2020.

9. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Kiểm soát và thẩm định chặt chẽ về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tổng mức đầu tư các dự án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh. Chỉ bố trí vốn ngân sách nhà nước tỉnh cho các dự án được phê duyệt quyết định đầu tư theo đúng mức vốn đã được thẩm định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thụ lý, giải quyết kịp thời các thủ tục và các vấn đề liên quan nhiều ngành, tham mưu báo cáo UBND tỉnh thực hiện chế độ báo cáo và tổ chức thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành đã quyết toán và bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021. Trường hợp cần thiết, tham mưu đề xuất ứng trước dự toán 2021 để bố trí nhằm tất toán vốn dự án hoàn thành và giải quyết nợ đọng cho các nhà thầu.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn cho các dự án theo quy định của Nhà nước. Không bố trí vốn cho các dự án đã hết thời hạn thực hiện ghi trong quyết định phê duyệt dự án, chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh, ngoại trừ các trường hợp phân bổ vốn cho công tác bảo hành công trình, chờ quyết toán dự án hoàn thành và các trường hợp được sự thống nhất của cơ quan có thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính theo dõi tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng tháng, hàng quý của các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư; kịp thời tham mưu UBND tỉnh phân bổ, điều chuyển kế hoạch vốn theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dng nông thôn mới) triển khai thực hiện kế hoạch trung hạn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, công tác báo cáo, cập nhật thông tin trên mạng điện tử liên quan đến đầu tư công (thông tin kế hoạch đầu tư công, thông tin dự án, thông tin liên quan kế hoạch đấu thầu, thông tin lựa chọn nhà thầu...), công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh tình hình thực hiện các nội dung nêu tại điểm b, điểm c khoản 4 Chỉ thị này kèm phương án dừng thực hiện giải ngân và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2020.

- Chịu trách nhiệm vận hành Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn đầu tư công trong quý I/2020 để cập nhật, lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý, tham mưu UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư, các nhà thầu không thực hiện đúng quy định việc tham gia vào hệ thống thông tin đầu tư về đầu tư công.

- Triển khai phổ biến nội dung Chỉ thị này đến các chủ đầu tư. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND tỉnh tình hình hình thực hiện định kỳ hàng quý.

b) Sở Tài chính:

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tổ chức thực hiện công tác đăng nhập, đăng ký thông tin dự án, công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư, công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp thực hiện. Đồng thời thông báo cho các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư về tình hình đăng ký thông tin dự án, công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành để các Sở, ngành, địa phương, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư rà soát thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kịp thời, báo cáo UBND tỉnh định kỳ (hàng quý, 6 tháng, năm) tình hình quyết toán dự án hoàn thành, danh mục các dự án đầu tư đã phê duyệt quyết toán thiếu vốn làm cơ sở bố trí vốn thanh toán.

- Có văn bản hướng dẫn thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ giám sát, đánh giá đầu tư của cộng đồng cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Xây dựng:

- Khẩn trương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh công bố phương án đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2020 trong tháng 02/2020.

- Tổ chức xử phạt vi phạm quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện các thủ tục đầu tư công từ thống nhất chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, quản lý nhà nước chuyên ngành về dự án đầu tư.

- Lập và triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh.

d) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành:

- Phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện các thủ tục đầu tư công từ thống nhất chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, quản lý nhà nước chuyên ngành về dự án đầu tư.

- Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc chuyên ngành mình và phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh, các UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến tài nguyên môi trường, đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường và tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo gìn giữ và bảo vệ môi trường theo quy định.

e) Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế: Tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư trong quá trình giải ngân vốn đầu tư; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm tình hình giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn.

g) Văn Phòng UBND tỉnh:

- Tổ chức làm việc trực tiếp tại cơ sở; tiến hành giám sát, kiểm tra độc lập và phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công; kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc; báo cáo UBND tỉnh xử lý.

- Tổ chức đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác đầu tư công.

h) Các Sở, ngành, các UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư: bám sát kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã được giao, nội dung Chỉ thị này và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thường xuyên rà soát, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, rà soát, đối chiếu các dự án chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án chậm hoãn tạm ứng, các dự án chậm lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán để chỉ đạo, tổ chức hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ nhằm thực hiện giải ngân, nghiệm thu, hoàn ứng và quyết toán dự án theo đúng quy định.

i) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Huế, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các Sở xây dựng chuyên ngành, các cơ quan tham mưu, quản lý đầu tư công để được hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TVTU, TT HĐND tỉnh, UB MTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy. HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước TT- Huế;
- HĐND và UBND huyện, thị xã và TP Huế;
- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Các ban QLDA của tỉnh, huyện, thị xã, TP Huế;
- Các chủ đầu tư;
- VP: Lãnh đạo và CV;
- Lưu: VT, XDCB.

CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ