Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, năm 2011, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2012) đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2012.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2011, đồng thời thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm 2012 với những nội dung trọng tâm sau:

1. Tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 được giao tại Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tỉnh Bình Phước

2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là một nội dung thi đua trong toàn xã hội và phải được cụ thể hóa thành các phong trào thi đua, thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

4. Thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ theo Kế hoạch số 99/KH-BCĐXDNTM ngày 03/8/2011 của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đưa nhiệm vụ “Xây dựng nông thôn mới” vào nội dung chủ yếu để phát động thi đua và đăng ký thi đua. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thôn, khu phố văn hóa”, xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư tật xấu trong cộng đồng.

5. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không gây phiền hà cho dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những khiếu nại, tố cáo của nhân dân; thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý bảo vệ rừng, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông; phát huy và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đặc biệt là đối với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia.

6. Bảo đảm giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua do tỉnh phát động nhằm phấn đấu giảm các vụ trọng án, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm thiểu tai nạn giao thông.

7. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh và thuộc các ngành, địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

8. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2012.

9. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thường xuyên, liên tục trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong việc tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012, kịp thời biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo tổng kết năm về UBND tỉnh (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ)./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi