Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM XE CÔNG NÔNG, XE CƠ GIỚI TỰ CHẾ 3,4 BÁNH, XE HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG LƯU THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh còn nhiều phương tiện giao thông không đăng ký, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật theo quy định nhưng vẫn sử dụng để tham gia giao thông trên các tuyến đường của địa phương (đặc biệt là xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng) tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất cao, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn liên quan đến các phương tiện này.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông và kịp thời ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng, xóa bỏ triệt để các loại phương tiện này hoạt động trên các tuyến đường giao thông, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Nghiêm cấm các loại xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Công an tỉnh:

a) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành (gồm: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình, chính quyền địa phương cấp huyện và đơn vị có liên quan) để tổ chức kiểm tra, xử lý đối với xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu hành trên địa bàn, cụ thể:

- Đối với trường hợp phát hiện xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng đang lưu hành trên các tuyến đường giao thông, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ còn áp dụng tịch thu sung công quỹ theo đúng quy định.

- Đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh phải đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với các trường hợp đang lưu giữ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng tại gia đình hoặc nơi khác thì vận động chủ phương tiện tự nguyện tháo dỡ, hủy bỏ phương tiện, cam kết không đưa phương tiện này vào tham gia giao thông.

b) Tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an cấp huyện trong việc cưỡng chế tịch thu, hủy bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng hoạt động trên các tuyến giao thông.

c) Giao trách nhiệm cho Trưởng Công an cấp huyện, Đội trưởng Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn trong việc chỉ đạo, xử lý dứt điểm loại phương tiện này hoạt động trên các tuyến giao thông. Nếu địa bàn nào, tuyến đường nào còn loại phương tiện này hoạt động thì Trưởng Công an cấp huyện phải chịu trách nhiệm với Giám đốc Công an tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại phương tiện này và tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy định đình chỉ lưu hành xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Chỉ đạo Lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, chính quyền địa phương tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm loại phương tiện này hoạt động trên địa bàn tỉnh.

3. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc:

a) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách và thông báo cho các chủ phương tiện phải thực hiện ngay việc tháo dỡ, hủy bỏ triệt để xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng đang hoạt động trên địa bàn trước 30/7/2019. Gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, xử lý, hủy bỏ loại phương tiện này.

b) Thành lập tổ liên ngành lập biên bản tại các hộ gia đình, yêu cầu hủy bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng; đối với các trường hợp cố ý vi phạm, thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế, thu hồi, sung công quỹ theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm, áp dụng mức phạt cao nhất được quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

d) Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng xe công nông, xe độ chế, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến thuộc địa bàn quản lý thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với các loại phương tiện thuộc diện bị cấm lưu hành trên các tuyến giao thông; vận động mọi người tự giác chấp hành việc thay thế, hủy bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng. Đưa tin các hoạt động chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác phổ biến, vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cán bộ nòng cốt trong cộng đồng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình hiểu rõ quy định của Chính phủ và UBND tỉnh về việc nghiêm cấm các loại xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh giúp UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy Đà Lạt và Bảo Lộc;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;
- LĐVP;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt