Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2022

Năm 2021, cả nước đã xảy ra hơn 841 trận thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Từ tháng 9 đến tháng 11, khu vực miền Trung đã chịu ảnh hưởng liên tiếp của bốn cơn bão số 5, 6, 7, 8 và sáu đợt mưa lũ lớn trên diện rộng gây không ít thiệt hại. Ngành Y tế vừa phải bảo đảm công tác y tế, phòng chống dịch bệnh nhất là dịch COVID-19; vừa phải đảm bảo phòng chống thiên tai, thảm họa.

Năm 2022, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ thiên tai, thảm họa vẫn luôn thường trực. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản và thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục thuộc cơ quan Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh); Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương thực hiện tốt những nội dung cụ thể như sau:

1. Quán triệt Luật phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các cấp ủy Đảng trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động Ngành y tế; trên quan điểm chủ động dự phòng, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của tuyến trên; chống tư tưởng “trông chờ”, “ỷ lại”, chủ quan, duy ý chí; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.

2. Xây dựng kế hoạch năm, rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị theo các cấp độ rủi ro thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy và lực lượng thường trực tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; bổ sung dự trữ vật chất (thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế) đủ cho các vùng trọng điểm thiên tai và sẵn sàng khi có tình huống; tu sửa kho tàng bảo đảm an toàn trong thiên tai; tiếp tục nghiên cứu thành lập thí điểm đội hỗ trợ y tế khẩn cấp (EMT) tại một số tỉnh, xây dựng tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ và trang bị cho đội EMT.

3. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực cấp cứu ngoại viện, trực hậu cần; duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc không để xảy ra mất liên lạc trong thiên tai, đặc biệt trong mùa mưa bão; tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống báo cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và những nơi có nguy cơ cháy, nổ gây mất an toàn trong đơn vị.

4. Tăng cường kết hợp quân dân y trong ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phát huy vai trò của đội xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể trước, trong và sau thiên tai; tổ chức tập huấn, huấn luyện trong chỉ huy điều hành, phối hợp lực lượng trong các tình huống thiên tai, thảm họa; huấn luyện, truyền thông cho người dân biết tự chăm sóc và chăm sóc sức khỏe trong thiên tai, thảm họa.

5. Xây dựng các phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị; phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn trong các trường hợp thiên tai, thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân và cơ sở y tế; đặc biệt đối với người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Phải bảo đảm tuân thủ nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

6. Tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và phụ nữ có thai, quản lý các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính; các cơ sở y tế cần sớm đưa vào hoạt động để chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng thiên tai.

7. Vụ Kế hoạch - Tài chính/Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn kiểm tra độc lập để kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm y tế trong phòng, chống thiên tai, thảm họa tại các đơn vị, địa phương; chú trọng các khu vực trọng điểm thường xảy ra thiên tai, bão lũ...

8. Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục chức năng, cơ quan Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác bảo đảm y tế phòng, chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ được giao.

9. Giám đốc Sở Y tế kiểm tra toàn diện việc bảo đảm y tế phòng chống thiên tai của các cơ sở y tế trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

10. Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hằng năm, hoặc đột xuất sau các đợt lũ, lụt, thiên tai, thảm họa và báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính/Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) đ tng hp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Nhận được Chỉ thị này, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục thuộc cơ quan Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc khẩn trương triển khai.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế, Địa chỉ số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại 024. 62732027./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- PTTg Lê Văn Thành (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng TT Ban chỉ đạo QG về PCTT;
- Văn phòng UBQGƯPSCTT & TKCN;
- BCH PCTT&TKCN các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cục Quân y/TCHC/BQP;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Báo SK & ĐS;
- TT. Truyền thông & GDSK TW;
- Lưu: VT, KHTC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 02/CT-BYT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong ngành y tế năm 2022 do Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 02/CT-BYT
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 19/01/2022
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/01/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản