Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

Năm 2019, Ủy ban nhân dân t ỉnh đã chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân chưa đạt yêu cầu. Việc triển khai thực hiện các dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để như: Việc triển khai các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công, hồ sơ thanh toán vốn chậm; chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng... dẫn đến nguồn vốn phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân còn lớn.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, tổng kế hoạch vốn được giao tăng so với năm 2019 (gấp gần 02 lần tổng số kế hoạch vốn năm 2019), như vậy khối lượng công việc phải thực hiện hoàn thành và thanh toán trong năm 2020 sẽ lớn hơn so với năm 2019 rất nhiều. Ngoài ra, trong năm còn triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020), đồng thời do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện.

Vì vậy, để hoàn thành tốt việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công 2019, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan về đầu tư công; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh; các giải pháp thuộc Đề án Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Giai đoạn 2017- 2020 tại Quyết định số 706/QĐ- UBND ngày 22/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

b) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Yêu cầu ngay từ đầu năm phải đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, trường hợp vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết. Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đã được giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2020, xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án/công trình để theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ, đảm bảo tiến độ chung. Cụ thể:

- Đối với các công trình chuyển tiếp, đến hết quý II/2020 giải ngân trên 50% kế hoạch vốn bố trí;

- Đối với các công trình triển khai mới năm 2020, đến cuối quý III/2020 giải ngân đạt tối thiểu 65% kế hoạch vốn. Đên h ết ngày 31/12/2020, giải ngân phải đạt từ 90% kế hoạch vốn trở lên.

Các đơn vị giải ngân không đạt chỉ tiêu nêu trên sẽ phải xem xét điều chuyển vốn; người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời không xét thi đua đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.

c) Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; căn cứ kết quả thực hiện công việc để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư không đạt kế hoạch đề ra. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công.

d) Rà soát, kiện toàn Ban Quản lý dự án đảm bảo năng lực, điều kiện theo đúng quy định. Chấn chỉnh và nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ liên quan đến quản lý, triển khai thực hiện các dự án.

e) Chỉ đạo ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, công trình giao thông, xây dựng nông thôn mới; các công trình thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

g) Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp. Chủ động có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Tăng cường đấu thầu qua mạng theo đúng quy định.

h) Tăng cường chỉ đạo công tác giám sát và đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

2. Giao nhiệm vụ các Sở, Ngành

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị. Định kỳ hằng quý tổng hơp , báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tại cuộc họp thường kỳ của Uy ban nhân dân tỉnh.

- Rà soát lại toàn bộ nguồn đầu tư công tỉnh quản lý và tham mưu điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo giải ngân 100% các nguồn vốn được giao, tập trung ưu tiên đầu tư trước các công trình hoàn thành đồng bộ, cấp bách. Đề xuất cắt giảm hoặc điều chuyển vốn đối với các đơn vị giải ngân thấp so với yêu cầu về tiến độ giải ngân.

- Tham mưu phê bình các đơn vị giải ngân chậm, không đúng cam kết.

b) Sở Tài chính

- Hướng dẫn, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết toán hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho các huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư, hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

- Định kỳ tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức công bố, công khai những đơn vị tồn đọng quyết toán trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử của Sở Tài chính.

c) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương)

- Đẩy nhanh, nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán trong phạm vi quản lý của đơn vị.

- Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình, thẩm tra, cấp giấy phép... theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục; báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn

- Tập trung tổ chức thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân vốn; đẩy nhanh việc thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân.

- Theo dõi, đôn đốc, phối hơp ch ặt chẽ với các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình giải ngân vốn, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Thường xuyên rà soát các chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi kinh phí sau phê duyệt quyết toán.

đ) Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh): Căn cứ danh sách báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện tốt kế hoạch giải ngân và không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo để xem xét trong việc đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ động điều động cán bộ có chuyên môn giúp các xã làm chủ đầu tư thực hiện xong các thủ tục trong tháng 5/2020.

f) Các chủ đầu tư: Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biên pháp x ử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm gây ảnh hưởng đến công tác bố trí kế hoạch vốn.

Định kỳ trước ngày 05 hằng tháng, báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và đê xuất biện pháp cụ thể để giải quyết từng dự án) gửi về Sở Kê hoạch và Đầu tư để tổng hơp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo cập nhật số liệu khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân kế hoạch vốn của các dự án do đơn vị quản lý vào Hệ thống quản lý đầu tư công.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị này; chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị mình quản lý./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải