Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÁC LOÀI CHIM TRỜI

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thành công đáng ghi nhận, nhiều tụ điểm buôn bán động vật hoang dã đã được xóa bỏ, số vụ vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã giảm đáng kể, nhận thức của người dân được nâng cao.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng săn bắt, bắn, bẫy và mua bán các loài động vật rừng, các loài chim sẻ, chào mào, vịt trời, gà nước,... (sau đây gọi chung, là chim trời) tái diễn tại các địa phương như khu vực cánh đồng Thanh Lam, thị xã Hương Thủy, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc,... Để hạn chế đến mức thấp nhất và tiến tới chấm dứt tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật rừng, các loài chim trời, đồng thời từng bước xây dựng Huế trở thành đô thị với những lâm viên xanh, là nơi trú ngụ an toàn của các loài chim thú, tạo sức hấp dẫn cho du khách và cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bẫy các loài chim, thú sống trong các khu dân cư, công viên, các ao, hồ, đầm phá.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã, các loài chim trời và các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài chim trời,

- Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo các loài chim trời.

- Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời và nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của nhà nước về săn, bắn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ các loài chim trời.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Chi cục Bảo vệ môi trường, Cảnh sát Môi trường, Công an huyện, thị xã, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn lập kế hoạch, quy chế phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về săn, bắn, bẫy, mua bán, vận chuyển các loài chim trời theo quy định, cũng như giám sát các địa phương đơn vị thực hiện các nội dung của Chỉ thị này; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quản lý các hoạt động liên quan đến các loài chim cảnh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các quy định khác có liên quan.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, sử dụng các loại súng săn, súng tự chế theo đúng quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh để đưa hoạt động săn, bẫy, vận chuyển, mua bán các loài chim trời vào hệ thống quản lý đô thị thông minh Huế để giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

5. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, tổ chức, đơn vị ăn thịt cũng như sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng, các loài chim trời.

6. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã nói chung và các loài chim trời nói riêng.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: NN&PTNT, TN&MT, TT&TT;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP Huế;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Các đơn vị có liên quan;
- VP: LĐ và các CV;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ