Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 04/01/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 25/11/2015, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia; ngày 13/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 18/01/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành công văn số 49/VPHĐBCQG-TT đính kèm lịch trình thời gian và các công việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016.

Thực hiện Thông tư số 03-TT/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình về lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp Luật quy định, phải có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến cán bộ và nhân dân ở các xã, phường, thị trấn để nắm chắc và tổ chức thực hiện đúng pháp luật; chỉ đạo đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt; tổng hợp tình hình tại địa phương về cuộc bầu cử, báo cáo kịp thời theo tiến độ quy định.

2. Các Sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động thực hiện tốt các công việc có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức công tác bầu cử, cụ thể như sau:

a) Sở Thông tin truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, đưa tin thường xuyên, liên tục về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên để mọi công dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong bầu cử; trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu, với ý thức làm chủ và tinh thần tự giác của công dân trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu những người có đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND nói riêng và bộ máy chính quyền nói chung.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình phối hợp cùng các cấp, các ngành có kế hoạch tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, phòng chống những diễn biến bất ngờ của thiên tai làm ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử. Bưu điện tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực tỉnh có trách nhiệm cung cấp điện và đảm bảo yêu cầu thông tin liên tục, thông suốt, kịp thời trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử.

c) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh có phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

d) Thanh tra tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, nhất là các đơn thư có liên quan đến công tác bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

đ) Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu các biên bản bầu cử, các biểu mẫu thống kê kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (theo mẫu đã ban hành), thiết kế chương trình tổng hợp trên máy vi tính; hướng dẫn cho phòng Thống kê các huyện, thành phố nắm chắc để giúp UBND cấp huyện và các tổ chức bầu cử lập biên bản và thống kê kết quả bầu cử trên địa bàn cấp huyện; phối hợp với Sở Nội vụ để lập các biên bản và tổng hợp kết quả bầu cử chung trong toàn tỉnh báo cáo theo quy định.

e) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ căn cứ dự trù kinh phí của các đơn vị và khả năng nguồn phân bổ của Trung ương đảm bảo cấp phát kịp thời, quản lý và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả kinh phí bầu cử theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Nội Vụ.

g) Sở Nội vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các tổ chức để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, hướng dẫn về nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch, lịch trình đã ban hành; in ấn tài liệu phục vụ cho cuộc bầu cử; theo dõi, tổng hợp kết quả, tiến độ bầu cử để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo cấp trên theo quy định; kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bầu cử; phối hợp với Cục Thống kê tổng hợp kết quả bầu cử của toàn tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định; tham mưu tổng kết cuộc bầu cử trong toàn tỉnh.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm vụ có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử, khẩn trương triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở, nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tạo điều kiện để cử tri là cán bộ, công chức, viên chức và công nhân thuộc đơn vị mình thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đi bỏ phiếu đầy đủ, không được bầu hộ, bầu thay, góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử thật sự dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, an toàn và thắng lợi./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Hội đồng bầu cử Quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Thường trú TTXVN tại Ninh Bình;
- Lưu VT, VP2, VP7.
03/TP

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến