Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 001/CT-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2007 

                       

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 32/2007/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Trước tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong cả nước ngày càng gia tăng, năm 2002 Quốc hội khoá XI đã thông qua Nghị quyết 14/QH, Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/CP và năm 2003 Ban Bí thư ra Chỉ thị số 22/CT-TW về kiềm chế gia tăng và tiến tới làm giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, 3 năm liên tục (từ năm 2003 đến năm 2005) tai nạn giao thông đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, năm 2006 và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2007 tình hình tai nạn giao thông đã xảy ra rất nghiêm trọng (số người bị chết vì tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2007 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2006) nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cả đường bộ, đường sắt, đường thuỷ; nhiều vụ ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra trên các tuyến đường quốc lộ và các thành phố lớn; tai nạn giao thông đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội, là thảm họa quốc gia.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tăng là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông kém.

Ngày 29 tháng 6 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 32 của Chính phủ).

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết công tác an toàn đảm bảo giao thông 6 tháng đầu năm 2007 và triển khai Nghị quyết số 32 của Chính phủ; Công văn số 320/UBATGTQG ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Nghị quyết 32 của Chính phủ:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông

a) Giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thành viên trong tổ chức của mình gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; phải có chương trình thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông cho mọi thành viên của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.

c) Ban hành quy chế khen thưởng, thực hiện khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt; không xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng với mọi hình thức đối với những người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

2. Yêu cầu bắt buộc

- Từ ngày 15 tháng 9 năm 2007 người đi mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên các quốc lộ phải đội mũ bảo hiểm;

- Từ ngày 15 tháng 12 năm 2007, người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

- Đối với cán bộ công nhân viên chức các đơn vị thuộc Bộ Công Thương có trụ sở tại địa phương nào, Bộ yêu cầu thực hiện theo thời gian quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tại địa phương đó về việc đội mũ bảo hiểm.

Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, các Tập đoàn, các Tổng Công ty 90, 91, các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Công nghiệp có trách nhiệm phổ biến Nghị quyết 32 của Chính phủ và Chỉ thị này đến cán bộ, công chức, viên chức nhân viên thuộc quyền quản lý của đơn vị, đồng thời lập kế hoạch triển khai, kiểm tra việc thực hiện .

Các đơn vị gửi báo cáo thực hiện Chỉ thị này về Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp - Bộ Công Thương - Địa chỉ: ngõ 102 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) trước ngày 15 tháng 9 năm 2007./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c),

- Các Thứ trưởng (để biết),

- Các Cục, Vụ, Viện,

- Các Tập đoàn, Tổng Cty 90, 91,

- Các đơn vị trực thuộc Bộ,

- Các Sở Công nghiệp,

- Các Sở Thương mại,

- Các thường trực thuộc Bộ,

- Lưu: VT, KTAT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đỗ Hữu Hào

 

 

           

.