Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/BC-HĐND

Cần Giờ, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2020 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7

1. Công tác tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện

Ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 11. Tham dự kỳ họp có 29/29 đại biểu. Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra; kết quả đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết1.

Sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chỉ đạo hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, biên bản kỳ họp gửi Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, ban hành thông báo kết quả kỳ họp.

2. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Trong tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện; ban hành các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, thông báo kết quả kỳ họp; tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; tập trung công tác tuyên truyền và kịp thời đưa tin, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, kết quả kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cho ý kiến về công việc bảo vệ tại trụ sở của khối đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp của Đảng và công việc đặc thù tại các đơn vị thuộc huyện.

Chỉ đạo thực hiện các nội dung kỷ yếu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, theo dõi việc khắc phục những hạn chế sau giám sát, khảo sát đối với các đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát.

a) Hoạt động giám sát, khảo sát

Đoàn giám sát 07 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã hoàn thành giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 20192, đã báo cáo kết quả giám sát và dự thảo thông báo kết luận trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến.

b) Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư:

Ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện; theo đó các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiến hành tiếp xúc cử tri từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020. Kết quả có 06/07 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (01 tổ chưa tổ chức tiếp xúc cử tri do tình hình dịch bệnh Covid-19), ghi nhận có 360 cử tri tham dự, 29 cử tri phát biểu 53 ý kiến, kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, gửi Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

Thường trực và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã bố trí 27 buổi tiếp công dân, có 05 lượt công dân tham dự, ghi nhận nội dung phản ánh việc chậm giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chậm đưa vụ án ra xét xử và việc hướng dẫn trích lục giấy khai sinh.

Trong tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, kiến nghị của cử tri3. Tổng số đơn đến thời điểm hiện nay là 22 đơn; các cơ quan chức năng đã giải quyết 12/22 đơn (đạt 63,15%), đang xem xét giải quyết 10 đơn.

Trong tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Ban Tiếp công dân huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát các ý kiến, kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 07 tháng 7 năm 2020.

c) Các hoạt động khác:

Làm việc với Đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện về tình hình hoạt động 6 đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Phối hợp Đài Truyền thanh huyện thực hiện 02 chuyên mục “Người đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Đài Truyền thanh và Bản tin Cần Giờ với các nội dung:

- Tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Khánh về kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Khánh trong năm 2020.

- Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Thạnh An 6 tháng đầu năm 2020.

3. Hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân huyện:

Các Ban Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020; thực hiện công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ lần thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện.

Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, năm 2019 trên địa bàn huyện đối với Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

II. CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM THÁNG 8:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện.

2. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 270/KH-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 về triển khai và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân huyện từ năm 2020 đến cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Ban hành thông báo kết luận giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

4. Ban hành kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018, năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, giám sát việc thực thi pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020 đối với Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

5. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân theo lịch đã đăng ký.

6. Tiếp tục thực hiện các nội dung kỷ yếu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

7. Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Người đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Đài Truyền thanh và Bản tin Cần Giờ.

8. Hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân huyện:

- Ban Kinh tế - Xã hội: Tổ chức khảo sát công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện đối với Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; UBND xã An Thới Đông, xã Tam Thôn Hiệp (Ban Chỉ huy thống nhất bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ động vật hoang dã).

- Ban Pháp chế: tổ chức khảo sát việc thực hiện phân cấp ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo Quyết định số 4712/QĐ-UBND và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND thành phố và thực hiện phân cấp ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình trọng tâm tháng 8 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND thành phố,
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố,
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện,
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các Ban, Tổ Đại biểu HĐND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện,
- Đài Truyền thanh huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn,
- VP. CVP, các Phó Văn phòng,
- Lưu. VT, H.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Nho

 1 Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020, Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện, Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Huyện ủy gắn với thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 và phương án phân bổ kết dư ngân sách năm 2019, Nghị quyết về thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020, Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách xã, thị trấn năm 2020, Nghị quyết về cho ý kiến tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020, Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và công tác chuẩn bị năm học mới 2020 - 2021; Nghị quyết về hỗ trợ tạm thời cho học sinh cư trú tại Doi Mỹ Khánh, Tắc Sông Chà, ấp Bình Mỹ và Kinh Tần, ấp Bình Trường xã Bình Khánh, Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2 Đối với các đơn vị gồm: Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, BQL dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện, BQL nông thôn mới các xã và Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh (giám sát trực tiếp), Phòng Quản lý đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ (giám sát gián tiếp)

3 Đơn của bà Nguyễn Thị Thu về xin xem xét cấp đất, Đơn của ông Nguyễn Văn Svề Đề nghị xem xét lại Báo cáo số 1621/BC-TNMT ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Đơn của ông Nguyễn Công Thăm phản ánh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh cố tình cản trở, tdập người dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân