Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/BC-UBDT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 2622/BTP-BTNN ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2016, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2016

1. Tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường:

Trong năm 2016, Ủy ban Dân tộc chưa nhận được đơn yêu cầu bồi thường của các cơ quan, tổ chức và cá nhân nên chưa có vụ việc bồi thường nào cần thụ lý, giải quyết.

2. Kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường

Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, ngày 29/12/2015 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBDT về việc giao kế hoạch công tác năm 2016 trong đó giao Vụ Pháp chế làm đầu mối theo dõi cụ thể hoạt động giải quyết bồi thường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Ủy ban Dân tộc luôn quan tâm, quán triệt, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc và trong thi hành công vụ nhằm nâng cao chất lượng công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ. Việc quán triệt các văn bản Luật và hướng dẫn thi hành về công tác bồi thường được lồng ghép với Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 và được thực hiện thông qua Hội nghị tuyên tuyền phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức của cơ quan.

3. Đánh giá chung về kết quả công tác bồi thường năm 2016

Năm 2016, Ủy ban Dân tộc tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với các quy định của pháp luật về công tác Thanh tra; Phòng, chống tham nhũng, thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý kỷ luật đối với công chức cho toàn thể cán bộ, công chức của Ủy ban nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; giao Vụ Pháp chế cử công chức tham gia các Lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhằm thực hiện công tác giải quyết bồi thường về lĩnh vực công tác dân tộc có hiệu quả. Tính tới thời Điểm Báo cáo Ủy ban Dân tộc chưa nhận được đơn của cơ quan, tổ chức và cá nhân nào yêu cầu giải quyết bồi thường do hành vi trái pháp luật khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan gây ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường Nhà nước năm 2017;

Quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về trách nhiệm bồi thường, lồng ghép với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành , Ủy ban Dân tộc đề xuất, kiến nghị về việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho công chức trực tiếp làm công tác giải quyết bồi thường tại các Bộ, ngành, địa phương để bảo đảm thực hiện việc giải quyết bồi thường công bằng, khách quan, đúng pháp luật và thống nhất.

Trên đây là Báo cáo về công tác bồi thường Nhà nước năm 2016, Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử của UBDT;
- Lưu: VT, PC (2 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải