Hệ thống pháp luật

xử lý các chất được kiểm soát

"xử lý các chất được kiểm soát" được hiểu như sau:

Là quá trình tiêu hủy các chất được kiểm soát bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để không gây tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường.(Theo khoản 19 Điều 3 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn)