Xếp chuyển ngạch cần phải đảm bảo điều kiện như thế nào?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32909

Câu hỏi:

Tôi đang xếp ngạch kế toán viên, tôi tốt nghiệp cử nhân luật năm 2015 nay tôi muốn chuyển sang ngạch chuyên viên pháp lý thì có phải thi chuyển ngạch không. Xin cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Luật cán bộ, công chức 2008

 Nghị định 29/2012/NĐ-CP

– Nghị định 24/2010/NĐ-CP

– Thông tư 12/2012/TT-BNV

Bạn không trình bày rõ bạn đang là viên chức hay công chức nên trong trường hợp của bạn sẽ được thực hiện theo hai trường hợp sau:

Thứ nhất, bạn là viên chức.

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 29. Thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

1.Thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện như sau:

a) Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp;

b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2. Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.”

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định như sau:

Điều 6. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp

1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm;

b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

2. Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau:

a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành;

b) Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới.

3. Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức.”

Như vậy, khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp. Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp cũng phải đảm bảo đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới. Người đứng đầu đơn vi sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bản, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng….Nếu bạn đáp ứng các tiêu chuẩn tương ứng với vị trí việc làm mới thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới.

Do vậy, trường hợp của bạn, để biết mình có được chuyển chức danh nghề nghiệp khác hay không thì bạn liên hệ trực tiếp với đơn vị làm việc để hỏi về vấn đề này.

Thứ hai, bạn là công chức.

Căn cứ Điều 43 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định như sau :

"Điều 43. Chuyển ngạch công chức.

1. Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp.

4. Không thực hiện nâng ngạch, nâng lương khi chuyển ngạch.”

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 28 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 28. Chuyển ngạch công chức.

1. Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

2. Công chức chuyển ngạch phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch được chuyển.

3. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Cán bộ, công chức, đề nghị cơ quan quản lý công chức quyết định chuyển ngạch công chức.

4. Khi chuyển ngạch không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương.”

Như vậy, nếu bạn muốn chuyển ngạch sang chuyên viên pháp lý thì phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Việc chuyển ngạch đối với công chức thông qua hình thức xét chuyển theo quyết định của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức hoặc đề nghị cơ quan quản lý công chức quyết định chuyển ngạch.

Do vậy, công chức hay viên chức muốn chuyển ngạch thì việc chuyển ngạch chỉ thông qua hình thức xét chuyển. Nếu đáp ứng các tiêu chuẩn vị trí làm việc mới thì được xét chuyển ngạch theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam