Hệ thống pháp luật

Xác định loại đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2024 và Điều 11 Luật Đất đai 2013

Ngày đăng: 29/06/2024 lúc 17:32:09

Trong quá trình quản lý đất đai, việc xác định loại đất là một bước quan trọng để xác định quyền sử dụng và trách nhiệm của người sử dụng đất. Luật Đất đai 2024Luật Đất đai 2013 đều có những quy định chi tiết về xác định loại đất, với một số điểm tương đồng và khác biệt. Bài viết này sẽ so sánh và phân tích Điều 10 của Luật Đất đai 2024Điều 11 của Luật Đất đai 2013 để hiểu rõ hơn về những thay đổi và cải tiến trong quy định pháp luật về đất đai.

Xác định loại đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2024

 1. Việc xác định loại đất dựa trên một trong các căn cứ sau đây:

  • a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • b) Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quy định tại điểm a khoản này.
  • c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quy định tại điểm a khoản này.
 2. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này và trường hợp loại đất xác định trên giấy tờ đã cấp khác với phân loại đất theo quy định của Luật này hoặc khác với hiện trạng sử dụng đất thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Xác định loại đất theo quy định tại Điều 11 Luật Đất đai 2013

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này.
 4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

So sánh và phân tích

Sự tương đồng

 • Cả hai điều luật đều quy định việc xác định loại đất dựa trên các giấy tờ pháp lý như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, và các quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cả hai điều luật đều đưa ra quy định về việc xác định loại đất trong trường hợp không có giấy tờ hoặc giấy tờ không khớp với hiện trạng sử dụng đất, theo quy định của Chính phủ.

Sự khác biệt

Điểm khác biệt Luật Đất đai 2013 Luật Đất đai 2024
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Không đề cập đến "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Bổ sung thêm loại giấy tờ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.
Giấy tờ về quyền sử dụng đất Liệt kê rõ ràng các khoản của Điều 100 để quy định về giấy tờ quyền sử dụng đất trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận. Đề cập tới Điều 137 của Luật này cho cùng nội dung.

Ý nghĩa của sự thay đổi

 1. Cập nhật và bổ sung giấy tờ pháp lý: Việc bổ sung thêm loại giấy chứng nhận mới trong Luật Đất đai 2024 cho thấy sự cập nhật, bổ sung kịp thời của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và đa dạng hóa các loại giấy tờ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng đất.

 2. Cụ thể hóa và chi tiết hóa các căn cứ pháp lý: Việc liệt kê chi tiết các khoản và điều luật liên quan trong Luật Đất đai 2013 giúp người dân và cơ quan quản lý dễ dàng tra cứu, áp dụng và đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong quá trình xác định loại đất.

Tóm lại, Điều 10 của Luật Đất đai 2024 và Điều 11 của Luật Đất đai 2013 đều có mục tiêu xác định loại đất dựa trên các căn cứ pháp lý để quản lý và sử dụng đất hiệu quả. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 đã cập nhật và bổ sung thêm các loại giấy tờ pháp lý và chi tiết hóa các quy định, phản ánh sự thay đổi và cải tiến trong cách tiếp cận quản lý đất đai của Nhà nước. Những thay đổi này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng đất và đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất đai.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam