Hệ thống pháp luật

Vợ có được quyền thay đổi di chúc chung với chồng?

Ngày đăng: 20/04/2021 lúc 11:57:29

Cuộc sống xã hội ngày càng phát triển, nhiều cặp vợ chồng muốn để lại tài sản của mình cho các con thừa kế thông qua di chúc, để sau khi chết các con tránh những tranh chấp không đáng có xảy ra. Vậy nếu di chúc đã được lập, vợ hoặc chồng của người để lại di chúc có được thay đổi, sửa chữa… không? Mời các bạn cũng theo dõi bài viết dưới đây.

Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc, theo quy định tại Điều 640 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ:

“Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.”

Và theo khoản 5 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015:

“Điều 643. Hiệu lực của di chúc

……

5.Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực

……”

Như vậy, khi còn sống, một người có thể lập nhiều bản di chúc, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ… di chúc đã lập nhưng chỉ có bản di chúc cuối cùng là có hiệu lực. Và đặc biệt, chỉ có người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung… di chúc đã lập của mình.

Hiện nay, Bộ luật Dân sự năm 2015 không còn quy định về di chúc chung vợ, chồng như trước đây quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng không cấm lập di chúc chung vợ, chồng.

Theo khoản 3 Điều 56 Luật Công chứng 2014:

"Nếu di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó".

Theo đó, người lập di chúc cũng chỉ được thay đổi, bổ sung, sửa chữa… những nội dung liên quan đến phần tài sản của mình.

Như vậy, vợ không có quyền thay đổi di chúc của chồng dù là di chúc riêng hay di chúc chung vợ, chồng mà chỉ có quyền thay đổi nội dung di chúc đối với phần tài sản của mình.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam