Hệ thống pháp luật

văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh

"văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh" được hiểu như sau:

Là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.Chính quyền địa phương ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí trụ sở làm việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ chức và bảo đảm kinh phí hoạt động cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.(Theo khoản 4 Điều 1 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020)