Hệ thống pháp luật

Từ ngày 01/07/2021, bán nhà bị xóa hộ khẩu

Ngày đăng: 12/03/2021 lúc 11:22:33

Đây là nội dung nổi bật, đáng chú ý được quy định tại Luật Cư trú 2020, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.

Theo điểm g, h Điều 24 Luật Cư trú 2020, một trong những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú là:

Điều 24. Xóa đăng ký thường trú

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

……

g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

… … ”

Từ 01/07/2021, bán nhà sẽ bị xóa hộ khẩu thường trú

Như vậy, từ 01/07/2021 khi Luật Cư trú mới có hiệu lực, người dân khi bán nhà (nơi đã đăng ký thường trú) sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà nếu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới sẽ bị xóa đăng ký thường trú (xóa hộ khẩu) trừ khi được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Đây là một điểm mới nổi bật so với Luật Cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013, luật cũ chỉ quy định khi công dân bán nhà để chuyển nơi ở mới, phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi ở cũ, chứ không bị xóa đăng ký thường trú (Theo Điều 22 Luật Cư trú 2006).

BBT. Hệ thống pháp luật Việt Nam