Hệ thống pháp luật

Từ 03/7/2024, có 2 hình thức mua bán điện trực tiếp theo Nghị định 80/2024/NĐ-CP

Ngày đăng: 05/07/2024 lúc 05:42:37

Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2024/NĐ-CP vào ngày 03/7/2024, quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và các khách hàng sử dụng điện lớn.

Theo Nghị định này, hoạt động mua bán điện trực tiếp được thực hiện thông qua 2 hình thức:

1. Mua bán điện trực tiếp qua Đường dây kết nối riêng

Đây là hoạt động ký hợp đồng mua bán điện và giao nhận điện năng qua Đường dây kết nối riêng giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn. Giá bán điện qua hình thức này do hai bên thỏa thuận, trừ trường hợp có quy định khác.

2. Mua bán điện trực tiếp qua Lưới điện quốc gia

Hoạt động này được thực hiện thông qua Hợp đồng kỳ hạn giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn (hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền). Quá trình mua bán điện này được thực hiện theo quy định tại Chương III của Nghị định và bao gồm:

  • Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo bán toàn bộ điện năng sản xuất vào thị trường điện giao ngay của thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
  • Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền ký hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực (hoặc đơn vị được ủy quyền/phân cấp) để mua toàn bộ điện năng đáp ứng nhu cầu.
  • Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền mua bán điện thông qua Hợp đồng kỳ hạn.

Giá thị trường điện giao ngay là giá thị trường điện toàn phần, được hình thành theo từng chu kỳ giao dịch của thị trường điện giao ngay. Giá này được xác định bằng tổng của giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường, trong đó:

  • Giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường được xác định theo Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.

Nghị định 80/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ban hành, 03/7/2024.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam