Hệ thống pháp luật

Trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

Ngày đăng: 06/02/2021 lúc 22:19:31

Luật BHYT cũng quy định rõ, năm 2021 sẽ có 04 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng BHYT như đúng tuyến, cụ thể:

Trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam