Hệ thống pháp luật

Trẻ em dưới 14 tuổi có bắt buộc phải làm thẻ căn cước không?

Ngày đăng: 05/07/2024 lúc 05:23:29

Theo quy định của Luật Căn cước 2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, cơ quan công an trên toàn quốc sẽ bắt đầu cấp thẻ căn cước cho công dân Việt Nam, bao gồm cả trẻ em dưới 14 tuổi.

Căn cứ pháp lý: Điều 23 Luật Căn cước 2023, Điều 21 Nghị định 70/2024/NĐ-CP

1. Trẻ em dưới 14 tuổi không bắt buộc phải làm thẻ căn cước

Điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định:

  • Công dân Việt Nam được cấp thẻ căn cước.
  • Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.
  • Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có thể được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Như vậy, trẻ em dưới 14 tuổi không bắt buộc phải làm thẻ căn cước, chỉ làm khi có nhu cầu.

2. Quy trình cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi

2.1. Quy trình cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bước 1: Người đại diện hợp pháp của trẻ em dưới 6 tuổi đến cơ quan quản lý căn cước để đề nghị cấp thẻ và cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra và đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh là người đại diện hợp pháp của trẻ em dưới 6 tuổi.

Bước 2:

  • Nếu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có hoặc có sai sót, người tiếp nhận sẽ thực hiện việc điều chỉnh thông tin theo quy định tại Điều 6 Nghị định 70/2024/NĐ-CP trước khi đề nghị cấp thẻ căn cước.
  • Nếu thông tin của công dân chính xác, người tiếp nhận sẽ trích xuất thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi xác định thông tin người đề nghị cấp thẻ căn cước là chính xác, sẽ thực hiện tiếp bước 3.

Bước 3: Người đại diện hợp pháp của trẻ em dưới 6 tuổi kiểm tra và ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước.

Lưu ý: Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Bước 4: Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước.

Bước 5: Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp người cần cấp thẻ căn cước yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác, cơ quan quản lý căn cước sẽ trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

2.2. Quy trình cấp thẻ căn cước cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi

Bước 1: Người đại diện hợp pháp của trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đến cơ quan quản lý căn cước để đề nghị cấp thẻ và cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra và đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh là người đại diện hợp pháp của trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Bước 2:

  • Nếu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có hoặc có sai sót, người tiếp nhận sẽ thực hiện việc điều chỉnh thông tin theo quy định tại Điều 6 Nghị định 70/2024/NĐ-CP trước khi đề nghị cấp thẻ căn cước.
  • Nếu thông tin của công dân chính xác, người tiếp nhận sẽ trích xuất thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi xác định thông tin người đề nghị cấp thẻ căn cước là chính xác, sẽ thực hiện tiếp bước 3.

Bước 3: Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, và mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước.

Bước 4: Người đại diện hợp pháp của trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi kiểm tra và ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước.

Bước 5: Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước.

Bước 6: Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp người cần cấp thẻ căn cước yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác, cơ quan quản lý căn cước sẽ trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Ngoài ra, công dân còn có thể làm thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam