Hệ thống pháp luật

trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon

"trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon" được hiểu như sau:

Là hoạt động mua, bán, đấu giá, vay mượn, nộp trả, chuyển giao hạn ngạch, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch tín chỉ các-bon.(Theo khoản 18 Điều 3 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn)