Hệ thống pháp luật

thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất

"thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất" được hiểu như sau:

Là thuốc thú y có chứa các chất được quy định tại các khoản 2, 3 và 4 của Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy 2021.(Theo khoản 5 Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy 2021)