Hệ thống pháp luật

Danh sách Án lệ đã công bố

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 52 án lệ.
 • Số án lệ: 32/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 05/02/2020
 • Công bố: 25/02/2020
 • Áp dụng: 15/04/2020
 • Số án lệ: 31/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 05/02/2020
 • Công bố: 25/02/2020
 • Áp dụng: 15/04/2020
 • Số án lệ: 30/2020/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 05/02/2020
 • Công bố: 25/02/2020
 • Áp dụng: 15/04/2020
 • Số án lệ: 29/2019/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 22/08/2019
 • Công bố: 09/09/2019
 • Áp dụng: 10/10/2019
 • Số án lệ: 28/2019/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 22/08/2019
 • Công bố: 09/09/2019
 • Áp dụng: 10/10/2019
 • Số án lệ: 27/2019/AL
 • Lĩnh vực: Hành chính
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 22/08/2019
 • Công bố: 09/09/2019
 • Áp dụng: 10/10/2019
 • Số án lệ: 26/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 25/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 24/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 23/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 22/2018/AL
 • Lĩnh vực: Lao động
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 21/2018/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 20/2018/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 19/2018/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 18/2018/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 17/2018/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 17/10/2018
 • Công bố: Đang cập nhật
 • Áp dụng: 03/12/2018
 • Số án lệ: 16/2017/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 14/12/2017
 • Công bố: 15/02/2018
 • Áp dụng: 15/02/2018
 • Số án lệ: 15/2017/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 14/12/2017
 • Công bố: 15/02/2018
 • Áp dụng: 15/02/2018
 • Số án lệ: 14/2017/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 14/12/2017
 • Công bố: 15/02/2018
 • Áp dụng: 15/02/2018
 • Số án lệ: 13/2017/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 14/12/2017
 • Công bố: 15/02/2018
 • Áp dụng: 15/02/2018
 
Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 52 án lệ.