Hệ thống pháp luật

Thủ tục xác định giá đất cụ thể theo Nghị định 71/2024/NĐ-CP

Ngày đăng: 29/06/2024 lúc 09:39:22

Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, thủ tục xác định giá đất cụ thể sẽ được thực hiện theo Nghị định 71/2024/NĐ-CP, ban hành ngày 27/6/2024. Nghị định này đưa ra các hướng dẫn chi tiết về quy trình định giá đất cụ thể.

Căn cứ để định giá đất cụ thể

Việc định giá đất cụ thể phải tuân thủ quy định tại Điều 158 Luật Đất đai 2024 cùng với các điều 4, 5, 6, 7 của Nghị định 71/2024/NĐ-CP. Quy trình này dựa trên việc tổng hợp và phân tích thông tin về giá đất thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

Giá đất cụ thể được xác định theo mục đích sử dụng đất, diện tích đất được ghi nhận trong các hồ sơ như giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng, gia hạn thời gian sử dụng, và nhiều trường hợp khác.

Thủ tục xác định giá đất cụ thể

Quy trình xác định giá đất cụ thể bao gồm các bước sau:

 1. Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin

  • Thu thập thông tin về thửa đất, bao gồm các thông tin đầu vào cần thiết để áp dụng các phương pháp định giá. Quá trình này được thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 02 đến Mẫu số 03 trong Phụ lục I của Nghị định.
  • Đơn vị thực hiện định giá chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin, đồng thời cung cấp dữ liệu cho cơ quan quản lý đất đai để cập nhật cơ sở dữ liệu về giá đất.
 2. Lựa chọn phương pháp định giá đất

  • Dựa vào mục đích sử dụng và đặc điểm của thửa đất, đơn vị định giá sẽ phân tích và lựa chọn phương pháp định giá phù hợp, sau đó đề xuất lên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để quyết định.
 3. Xây dựng báo cáo và dự thảo chứng thư định giá đất

  • Đơn vị thực hiện xây dựng Báo cáo thuyết minh và dự thảo Chứng thư định giá đất, gửi đến cơ quan quản lý đất đai. Báo cáo và Chứng thư này được thực hiện theo các mẫu quy định tại Mẫu số 16 và Mẫu số 17 trong Phụ lục I của Nghị định.

Áp dụng giá đất cụ thể

Theo Luật Đất đai 2024, giá đất cụ thể được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền nhưng không qua đấu giá hoặc đấu thầu.
 • Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê thu tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê.
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
 • Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi gia hạn, điều chỉnh thời hạn sử dụng, hoặc chuyển hình thức sử dụng đất.
 • Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định 71/2024/NĐ-CP có hiệu lực cùng thời điểm với Luật Đất đai 2024, ngoại trừ Điều 37, có hiệu lực từ ngày 27/6/2024.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam