Hệ thống pháp luật

Thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp bị phá sản

Thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp bị phá sản theo khoản 1 điều 54 Luật phá sản 2014

Thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp bị phá sản