Hệ thống pháp luật

Thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp bị phá sản

Ngày đăng: 19/08/2020 lúc 15:12:57
Thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp bị phá sản theo khoản 1 điều 54 Luật phá sản 2014

Thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp bị phá sản

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam