Hệ thống pháp luật

Thù lao hoa hồng môi giới bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2023

Ngày đăng: 17/06/2024 lúc 10:18:26

Điều 63 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định về việc trả thù lao và hoa hồng cho các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản.

Các quy định chính bao gồm:

  1. Nguồn thù lao: Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng thù lao từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.
  2. Mức thù lao: Mức thù lao hoa hồng được thỏa thuận giữa cá nhân môi giới và doanh nghiệp, không phụ thuộc vào giá trị của giao dịch được môi giới.

Trích dẫn điều luật:

"Điều 63. Thù lao hoa hồng môi giới bất động sản

  1. Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.
  2. Mức thù lao hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao môi giới bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản"​​.

Điều 63 xác định rõ ràng nguồn và cách thức trả thù lao cho cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, giúp đảm bảo quyền lợi và công bằng trong hoạt động kinh doanh môi giới. Quy định này tạo ra một cơ chế rõ ràng cho việc trả công, khuyến khích sự chuyên nghiệp và minh bạch trong nghề môi giới bất động sản.