Hệ thống pháp luật

thu gom chất được kiểm soát

"thu gom chất được kiểm soát" được hiểu như sau:

Là hoạt động hút các chất được kiểm soát ra khỏi một hệ thống và lưu giữ các chất này trong một bình chứa bên ngoài.(Theo khoản 17 Điều 3 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn)